eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Remont drogi gminnej nr 153085N Samborowo - Gierłoż w km 4+250 : 7+551Ogłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 153085N Samborowo - Gierłoż w km 4+250 : 7+551

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostróda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 676 07 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 676 07 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 153085N Samborowo - Gierłoż w km 4+250 : 7+551

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa110557-583f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00447794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023515/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont drogi gminnej nr 153085N Samborowo - Gierłoż w km 4+250 : 7+551

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406482

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1530421,95

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni jezdni o szer. 5,0-5,5 m oraz poboczy o szer. 0,75 m. W planie przebieg drogi pozostaje niezmieniony, wykona się jedynia korektę geometrii drogi na prostych i łukach. Wykona się nakładkę z masy bitumicznej w formie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S o grubości 6 cm. Pobocza wykona się z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Zakres rzeczowy obejmuje:
• sumaryczna długość odcinka jezdni z masy bitumicznej ok. 3301 mb
• peron przy przejściu dla pieszych z kostki betonowej;
• oznakowanie pionowe;
• progi zwalniające.

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SWZ), projektem budowlanym (załącznik nr 5 do SWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Obioru Robót (załącznik nr 6 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 784);
2) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
3) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
5) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
6) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
3. W przypadku, gdy w SWZ zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od założonych w SWZ.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych niezależnych
od siebie wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
3) po wykonaniu przedmiotu zamówienia: trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2184630,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2184630,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2184630,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZIEJA" RYSZARD ZIEJA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7210000613

7.3.3) Ulica: Fabryczna 9

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2184630,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-17

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.