eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny - drugi etapOgłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny – drugi etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lędziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lędzińska 55

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ledziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f0cb947-577b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny – drugi etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f0cb947-577b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00447062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057154/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Letnie utrzymanie dróg i chodnków na terenie miasta Lędziny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406052

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach dróg i chodników m.in..:
- remont chodnika z: kostki betonowej, płytek betonowych,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych,
- wykonanie koryta pod podbudowę,
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa,
- uzupełnienie nawierzchni z destruktu,
- uzupełnienie, przełożenie krawężnika lub obrzeża betonowego,
- regulacja wysokości studzienki infrastruktury drogowej.

Wszystkie koszty związanie z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji prac jak i transportem ponosi Wykonawca.
Zagospodarowanie materiału powstałego po przeprowadzonych pracach leży w gestii Wykonawcy robót, co należy uwzględnić we wszystkich cenach.
Elementy zdemontowane przechowuje Wykonawca.

Zakres robót będzie ustalany każdorazowo na podstawie polecenia wykonania złożonego przez pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej UM Lędziny i wykonany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego złożenia. W przypadkach nagłych (awaryjnych) w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zabezpieczenie awaryjne obszaru robót od zaraz po zgłoszeniu. W razie wykrycia przez Wykonawcę miejsca niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu osób (np. odkrytej studni) Wykonawca podejmuje się niezwłocznie zabezpieczenia terenu bez konieczności oczekiwania na polecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji umowy, poprzez zaniechanie niektórych czynności określonych ofertą lub wykonanie czynności zamiennych w ramach przewidzianych ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94341,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94341,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94341,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIFOR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524602147

7.3.3) Ulica: Lipowa 7a

7.3.4) Miejscowość: Imielin

7.3.5) Kod pocztowy: 41-407

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94341,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.