eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku ,,Rafał" zlokalizowanego 44-200 Rybnik ul. Klasztorna 11.Ogłoszenie z dnia 2022-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku ,,Rafał" zlokalizowanego 44-200 Rybnik ul. Klasztorna 11.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000841018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324327460

1.5.8.) Numer faksu: 324327463

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku ,,Rafał" zlokalizowanego 44-200 Rybnik ul. Klasztorna 11.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c1d8978-671d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413627/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku ,,Rafała"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (muzeum@muzeum.rybnik.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (muzeum@muzeum.rybnik.pl).

2. Adres strony służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e- mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl

12. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

• administratorem danych osobowych jest Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku nr telefonu: 32 43 27 460, nr faksu: 32 43 27 463 , adres e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
• zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Muzeum im. o . Emila Drobnego w Rybniku ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-3400-23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 199186,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości ekspozycji muzealnych, wystawowych, pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w budynku „Rafał” 44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 11.

Zakres usług obejmuje:
a) sprzątanie pomieszczeń i biur : zgodnie z załączonym kalendarzem-załącznik nr 8. Łączna powierzchnia do sprzątania wynosi 1.564 m2;
b) uzupełnianie materiałów higienicznych i środków czystości typu: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło;
c) materiały higieniczne Wykonawca dostarcza w cenie usługi
d) jednokrotne w czasie trwania umowy mycie okien zewnętrznych;
e) dwukrotne w czasie trwania umowy mycie okien wewnętrznych;
f) w czasie wydarzeń typu: wernisaże, spotkania autorskie i inne – godziny sprzątania mogą ulec zmianie.
g) zamawiający zastrzega możliwość zmiany daty, godziny i zakresu sprzątania.

Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji usług wynosi do 5 godzin.

Wykonawca zapewni wykfalifikowany personel, sprzęt oraz środki czystości niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pod pojęciem „sprzątania” Zamawiający rozumie: mycie podłóg, odkurzanie wykładzin dywanowych, wycieranie mebli biurowych. eksponatów oraz tych znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, drzwi, omiatania pajęczyn, czyszczenie luster, mycie poręczy oraz opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków i wyniesienie śmieci do kontenerów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) kryterium „Cena” – 60 pkt

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

cena brutto oferty o najniższej cenie brutto x 60 pkt = liczba punktów przyznanych ocenianej
ofercie
cena brutto oferty ocenianej


Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2) kryterium „Czas reakcji wykonawcy na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług” – 40 pkt

Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać następujące punkty:

Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji usług np. brudne pomieszczenia, nieposprzątane pomieszczenia:

a) 40 pkt – jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług do 1 godziny,
b) 30 pkt – jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług do 2 godzin,
c) 20 pkt – jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług do 3 godzin,
d) 10 pkt – jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług do 4 godzin,
e) 0 pkt – jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w realizacji usług do 5 godzin.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pozostałe informacje w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:

a) zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
- co najmniej dwie usługi, polegające na utrzymaniu czystości w obiekcie kubaturowym , świadczonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości co najmniej 120 000 PLN brutto każda usługa.
Każda usługa winna być realizowana na podstawie jednej umowy na jednym obiekcie.
- Zamawiający dopuszcza usługi utrzymania czystości dwóch i więcej obiektów kubaturowych na podstawie jednej umowy, pod warunkiem, że Wykonawca będzie w stanie udowodnić, iż wartość usługi utrzymania czystości każdego z wykazywanych obiektów wynosi co najmniej 120 000 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ:

1). Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3). W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. XIV.3 SWZ:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 3 do SWZ).Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się bądź ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

a) dokumenty określone w pkt XV.2.1) SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.

3). W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. XV.2.1) SWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

a) dokumenty określone w pkt XV.2.1) SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.