eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATOOgłoszenie z dnia 2023-10-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borowska 213

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.komar@usk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://usk-wroc.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-376a46b7-5933-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00102010/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.59 Zakup dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409670

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.242.601.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 147600,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dodatkowych licencji - licencja zleceniowa do oprogramowania BD CATO™, licencja farmaceutyczna (produkcyjna) do oprogramowania BD CATO™, projekt etykiety, zgodnie z preferencjami klienta

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 76815,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne : art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne : W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne : art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne : W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.