eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w PileOgłoszenie z dnia 2023-10-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773202

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1ad39e6-010a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049051/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali lekcyjnej na pomieszczenie gabinetu stomatologicznego w ramach zapewnienia opieki stomatologicznej przy Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245155

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.37.2023.VI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 498848,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
2. Zamówienia realizowane jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem”.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części.
4. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę:
1) fotela (unit) stomatologicznego,
2) stołka lekarskiego wraz ze stołkiem dla asysty,
3) sterylizatora,
4) jednostki zasilającej z wbudowanym kompresorem oraz pompą ssącą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3.1. do SWZ.
5. Wyposażenie musi posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające
do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
6. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
7. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego wyposażenia.
8. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
9. Wykonawca dostarczy oraz zamontuje wyposażenie do Zespołu Szkół przy Teatralnej,
ul. Teatralna 1, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku, montażu oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

4.5.5.) Wartość części: 220000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
2. Zamówienia realizowane jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem”.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części.
4. Druga część zamówienia obejmuje dostawę tomografu stożkowego wraz z przystawką cefalometryczną oraz aparatu rentgenowskiego wraz z radiowizjografią punktową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3.2. do SWZ.
Wykonawca wykona testy odbiorcze sprzętu.
5. Wyposażenie musi posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
6. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
7. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego wyposażenia.
8. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
9. Wykonawca dostarczy oraz zamontuje wyposażenie do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku, montażu oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

4.5.5.) Wartość części: 278848,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212577,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212577,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMADAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 534-14-02-446

7.3.3) Ulica: ul. Świętokrzyska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-050

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 212577,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 274990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 274990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241001593

7.3.3) Ulica: ul. Cylichowska 6

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-769

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 274990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.