eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. SPL dla PW SPZOZ w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-10-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. SPL dla PW SPZOZ w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013280825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 31

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.polemberska@spl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spl.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. SPL dla PW SPZOZ w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a73ea59d-5dd2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031670/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Dostawa i dystrybucja /przesył energii cieplnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422242

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPL/20/PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 31.
2. Zamawiający szacuje na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych, iż wielkość zamówienia dotyczącego sprzedaży, dostawy/dystrybucji energii cieplnej w okresie 24 miesięcy będzie wynosiła około 2 645,00 GJ.
3. Zamawiający oświadcza, iż planowane zużycie energii cieplnej wskazane w pkt 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie w stosunku do prognoz dotyczących obiektu Zamawiającego.
4. Standardy jakościowe:
Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1. dotrzymywanie parametrów jakościowych nośników ciepła oraz standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, co najmniej odpowiadających parametrom i standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007, Nr 16, poz. 92);
2. zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, w szczególności:
a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego.
b) nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy Wykonawcy.
c) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.