eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Latter w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Latter w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Latter w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d26cc5-3b20-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSR.271.37a.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:
- mechaniczne wykonanie koryta – pow. 532,80m2
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- ustawienie obrzeży betonowych - 95m
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 525m2
- ułożenie warstwy podkładowej grubości 35mm – 525m2
- wykonanie warstwy użytkowej SBR 11mm wraz z natryskiem EPDM 2mm- 525m2
- wykonanie natrysku na obrzeża betonowe
- malowanie linii farbą chlorokauczukową

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, wpłynęły trzy oferty. W dniu 25.10.2022 r. Zamawiający dokonał badania i oceny ofert i wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. wybrał ofertę wykonawcy (informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 25.10.2022 r – pismo nr WSR.271.5.37a.2022):

Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk
26-631 Jastrzębia
Jastrzębia 99B

Wybrany wykonawca, w dniu 27.10.2022 r złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia umowy na realizację przedmiotowego postępowania.
Działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 roku poz. 1710 ze zm.), w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez Wykonawcę wybranego w dniu 25.10.2022 r. – Usługi Sprzętem Specjalistycznym, Joanna Adamczyk, 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 99B, Zamawiający po powtórzeniu czynności oceny ofert wezwał Wykonawcę - Redopol Sp. z o.o., 61-806 Poznań, Ul. Św. Marcin 29/8 (oferta nr 2) - ocenionego najwyżej spośród ofert pozostałych w postępowaniu jako najkorzystniejszego na podstawie art. 274 ust. 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych (pismo nr WSR.271.4.37a.2022 (173) z dnia 31.10.2022r.). W wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył dokumentów. W związku z brakiem odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 08.11.2022 r. pismo WSR.271.4.37a.2022 (182) wystosował wezwanie do ponownego złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c odrzucił z postępowania ofertę ocenioną najwyżej po dokonaniu czynności powtórzonych, tj. :
1. oferta nr 2
Redopol Sp. z o.o.
61-806 Poznań,
ul. Św. Marcin 29/8
Cena pozostałej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.