eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bardo › Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi



Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bardo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek, 2

1.5.2.) Miejscowość: Bardo

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bardo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmbardo.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bardo.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4e59504-48b3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025842/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403060

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji objęto modernizacje Sali wielofunkcyjnej z pomieszczeniami pomocniczymi w tym:
1) Malowanie sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
2) Wymiana stolarki drzwiowej,
3) Wymiana sufitu podwieszanego,
4) Modernizacja podłogi na sali wielofunkcyjnej,
5) Remont elewacji,
6) Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w sali wielofunkcyjnej i pomieszczeniach pomocniczych,
7) Wykonanie mechanicznej instalacji nawiewowo - wywiewnej oraz klimatyzacja w sali wielofunkcyjnej,
8) Tablica pamiątkowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

44175000-7 - Panele

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza zadeklarowane przed otwarciem ofert środki Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 871942,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 871942,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.