eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2".Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-358df463-53b7-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-358df463-53b7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400571

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 7 do SWZ, przedmiar robót –Załącznik Nr 8, SSTWiOR – załącznik Nr 9
Uwaga:
Z uwagi na to, że Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej oraz
STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizacje zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich
wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Podobnie jak przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla Wykonawcy przy wycenie przedmiotu zamówienia, tak kosztorys ofertowy na etapie badania i oceny złożonych ofert będzie pełnił funkcję informacyjną dla Zamawiającego.
Wartości poszczególnych pozycji będą pomocne np. przy ustaleniu wysokości robót zamiennych.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnianie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty całość prac wynikających z dokumentacji projektowej. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót:
1) demontaż istniejących 64 sztuk opraw oświetlenia ulicznego,
2) dostawę i montaż 64 opraw oświetlenia ulicznego LED na wysięgnikach w miejscach demontażu opraw,
3) dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED z osprzętem ( wysięgniki itp.) w ilości 14 sztuk stanowiących dobudowę nowych punktów świetlnych w istniejących obwodach oświetlenia ulicznego.
5) wyniesienie Punktów Pomiaru Energii ( PPE ) z obiektów PGE Dystrybucja i montaż w nowej lokalizacji skrzynek ZLOU i SOU –2 kpl.,
7) wykonanie kompensacji mocy biernej w punkach PPE –3 sztuk,
8) wdrożenie zainstalowanych nowych opraw oświetleniowych w liczbie 78 sztuk do pracy w istniejącym systemie sterowania – IoT,
9) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej, m. in. certyfikaty, atesty, instrukcję obsługi systemu, gwarancję Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu ceny złożonych ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 137.296,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221387,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221387,70 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.