eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turośl › " Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna działka nr 244, 245Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
" Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna działka nr 244, 245

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 49

1.5.2.) Miejscowość: Turośl

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-525

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 504913483

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpioc@turosl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turosl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna działka nr 244, 245

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3cba63d-584e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029362/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 " Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej nr 170531b w miejscowości Zimna działka nr 244, 245, 269 w km 0+000-1+645"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406758

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPK.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 52800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna działka nr 244, 245, 269 w km 0+000-1+645” 1) Mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1 100 m3 na remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna działka nr 244, 245, 269 w km 0+000-1+645. Szczegółowy opis mieszanki kruszywa naturalnego określony jest w załączniku Nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115005,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Jan Grzymała Kobylin 26, 18-421 Piątnica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181006888

7.3.3) Ulica: Kobylin26

7.3.4) Miejscowość: Kobylin

7.3.5) Kod pocztowy: 18-421

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.