eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowychOgłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. 20 Października 1

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@mosina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mosina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c3bc8d9-5b9f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058438/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412480

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działek 1636/6 oraz 1636/7, obręb Mosina znajdujących się w miejscowości Mosina przy ul. Harcerskiej polegające na budowie: skateparku, oświetlenia i monitoringu (w tym wykonanie anteny na dachu budynku zaplecza socjalno-technicznego przy stadione KS 1920 Mosina), montażu elementów małej architektury. W ramach inwestycji planowane jest również: zabezpieczenie istniejącej linii światłowodowej oraz rozbiórka 2 istniejących garaży i demontaż linii energetycznej. Płyta skatepark ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki tj.:
1) dokumentacji projektowej składającej się z: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, opinii, uzgodnień, pozwoleń, projektu rozbiórki – załącznik
nr 1 do Umowy,
2) projekcie technicznym, dokumentacji zamiennej - branży elektrycznej, projekcie technicznym wykonania instalacji monitoringu wizyjnego – załącznik nr 2 do Umowy,
3) warunkach technicznych - załącznik nr 3 do Umowy:
a) Hawe Telekom nr 7/H/DC/4994BP/11/21 z dnia 9.11.2021 r.
b) WSS Operator nr WTWSS-8077 z dnia 25.01.2022 r.
4) specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) - załącznik nr 4 do Umowy,
5) projektowane postanowienia Umowy - załącznik nr 5 do SWZ,
6) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ,
7) przedmiar robót - wyłącznie do celów informacyjnych - załącznik nr 10 do SWZ.

1.3 Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
Wymagany okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Zamawiający ogłaszając ww. postępowanie wyznaczył termin składania ofert na dzień: 10 października 2023 r., godz. 10:00:00 a termin otwarcia na dzień: 10 października 2023 r., godz. 10:30:00.
W ww. terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta. Natomiast o godz. 10:04:03 na platformie prowadzonego postępowania została złożona jedna oferta Wykonawcy: PIEDESTA Hubert Górny z Lubienia.
Ponieważ ww. oferta została złożona po terminie składania ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dokonał jej odrzucenia.
Wobec powyższego wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, co w konsekwencji wyczerpało przesłanki art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.