eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jodłownik › Modernizacja boiska sportowego w Wilkowisku w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska sportowego w Wilkowisku w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jodłownik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Jodłownik

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@jodlownik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jodlownik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jodlownik.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska sportowego w Wilkowisku w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5de3f3fb-57a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050309/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja boiska sportowego w Wilkowisku w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405486

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja boiska sportowego w Wilkowisku w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 roku, której zakres obejmuje:
1.1. Modernizację boiska sportowego z budową elementów obiektów sportowych:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Uzupełnienie kanalizacji deszczowej z drenażem liniowym
- Uzupełnienie chodnika
- Roboty wykończeniowe
- Obrzeża bieżni, skoczni w dal
- Obiekty sportowe, sprzęt sportowy
1.2. Budowę ogrodzenia oraz piłkochwytów:
- Budowa ogrodzenia boiska z piłkochwytami
- Ogrodzenie terenu
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp lub jest on opisany w sposób wskazany w art.99 ust.5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać wraz z określeniem „lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.