eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Modernizacja sieci wodociągowej wraz z sanitariatami w budynku biurowym w RDW ChojnaOgłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z sanitariatami w budynku biurowym w RDW Chojna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=53773026

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarzadzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z sanitariatami w budynku biurowym w RDW Chojna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68f0c357-5ba3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412464

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZDW – 6.381.168.2023.8.2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci wodociągowej wraz sanitariatami w budynku biurowym w RDW w Chojnie ul. Polna dz. Nr 356, 344/7 obręb Chojna 7. W ramach zadania należy wykonać roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- przyłącze wody, roboty montażowe - przyłącze wody, roboty odtworzeniowe - przyłącze wody, roboty przygotowawcze – instalacja kanalizacji sanitarnej i zimnej wody, roboty montażowe – instalacja kanalizacji sanitarnej i zimne wody , roboty odtworzeniowe - instalacja kanalizacji sanitarnej i zimnej wody

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postepowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 172 228,00 zł brutto.
W postepowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację niniejszego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zatem zachodzi przesłanka unieważnienia postepowania na ww. podstawie prawnej.
Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 330 429,05zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.