eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w CzudcuOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Strzyżowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przecławczyka 15

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48172765000

1.5.8.) Numer faksu: +48172765000 wew. 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strzyzowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.strzyzowski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_strzyzowski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57641989-3a3c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034159/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359763/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276962,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu. Zamówienie obejmuje:
a) Przygotowanie terenu - demontaże i rozbiórki:
- Obsługa geodezyjna;
- Rozebranie ogrodzenia stawu z siatki na słupkach stalowych;
b) Roboty ziemne:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km;
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;
c) Nawierzchnie:
- Separacja warstw gruntu geowłókninami;
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 mm - dolna warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm;
- Nawierzchnia z miału kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm.
d) Obrzeża;
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat. III-IV;
- Obrzeże stalowe wym. 150x4 mm, ocynkowane, malowane proszkowo RAL7016;
e) Elementy małej architektury;
- Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem;
- Dostawa i montaż koszy na śmieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278625,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399227,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278625,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA STAR Ewa Chmura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8711088074

7.3.3) Ulica: Warszawska 87

7.3.4) Miejscowość: Żabno

7.3.5) Kod pocztowy: 33-240

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278625,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.