eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i ...Ogłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef9c22ef-3a38-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-W

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362157/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7439102,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczany (odcinek I, II, III) o długość ok. 2862 m. Zakres robót obejmuje min. roboty:
Odcinek I: wykonanie na długości około 920 m m.in. poszerzenia jezdni do szerokości 5,00 m oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, po lewej stronie na długości ok. 24,46 m chodnika o szerokości 2,21 m z kostki betonowej, po prawej stronie na całej długości drogi chodnika o szerokości 2,21 m w obszarze zabudowanym z kostki betonowej, poza obszarem zabudowy z betonu asfaltowego, zjazdów do posesji z kostki betonowej, odtworzenie i profilowane istniejących rowów, wycinka drzew.
Odcinek II: wykonanie na długości około 887 m m.in. poszerzenia jezdni do szerokości 5,00 m oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, po prawej stronie chodnika o szerokości 2,21 m w obszarze zabudowanym z kostki betonowej, poza obszarem zabudowy z betonu asfaltowego, zjazdów do posesji z kostki betonowej, odtworzenie i profilowane istniejących rowów, wycinka drzew.
Odcinek III: wykonanie na długości około 1068 m nakładki z betonu asfaltowego na jezdni o szerokości 5,00 m, po lewej stronie chodnika o szerokości 2,21 m w obszarze zabudowanym z kostki betonowej, poza obszarem zabudowy z betonu asfaltowego, zjazdów do posesji z kostki betonowej, odtworzenie i profilowanie istniejących rowów, wycinka drzew.
Na połączeniu odcinków dróg nr I, II i III zakłada się wykonanie skrzyżowania wyniesionego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 23 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice
i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo.”
Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na realizację zadania posiada 1.500.000,00 zł w 2022 r. oraz 327.154,14 w 2023 r., łącznie 1.827.154,14 zł.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spośród których najtańsza oferta opiewa na kwotę 5.432.910,00 zł. Po przeanalizowaniu budżetu Zamawiający stwierdza, że nie jest w stanie dołożyć całej brakującej kwoty. Zamawiający mógłby maksymalnie zwiększyć środki pieniężne na realizację ww. zadania do kwoty: 4.427.154,14 zł.

Uzasadnienie prawne
W myśl art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie m.in., gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zatem kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest mniejsza niż wartość przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5432910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8700000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.