eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żuromin › Drogi,chodniki-bud. i modern.dr.p.nr4641Wul.Szpit.wŻurom.4636W Osów.-Strasz.4605W Ziel.-Koz.-Chojn.4633W Karn.-Kob.Ł.4635W od dr.561 Sokoł.Kąt-Siem.4638W Gradz.-Siem.-Wolany 4621W Chrom.-Mojn.-LutocinOgłoszenie z dnia 2023-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Drogi,chodniki-bud. i modern.dr.p.nr4641Wul.Szpit.wŻurom.4636W Osów.-Strasz.4605W Ziel.–Koz.–Chojn.4633W Karn.-Kob.Ł.4635W od dr.561 Sokoł.Kąt–Siem.4638W Gradz.-Siem.-Wolany 4621W Chrom.-Mojn.-Lutocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY OBWÓD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130959236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236572319

1.5.8.) Numer faksu: 23 657 23 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podzuromin@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,14625,powiatowy-obwod-drog-w-zurominie.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiatowy-obwod-drog-w-zurominie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Drogi,chodniki-bud. i modern.dr.p.nr4641Wul.Szpit.wŻurom.4636W Osów.-Strasz.4605W Ziel.–Koz.–Chojn.4633W Karn.-Kob.Ł.4635W od dr.561 Sokoł.Kąt–Siem.4638W Gradz.-Siem.-Wolany 4621W Chrom.-Mojn.-Lutocin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4539c0f4-5b9d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00435638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Drogi,chodniki-bud. i modern.dr.p.nr4641Wul.Szpit.wŻurom.4636W Osów.-Strasz.4605W Ziel.–Koz.–Chojn.4633W Karn.-Kob.Ł.4635W od dr.561 Sokoł.Kąt–Siem.4638W Gradz.-Siem.-Wolany 4621W Chrom.-Mojn.-Lutocin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412232

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POD-3430/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 792499,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Drogi, chodniki - budowa i modernizacja dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie 4636W Osówka-Straszewy 4605W Zieluń –Kozilas – Chojnowo 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka 4635W od drogi 561 Sokołowy Kąt – Siemiątkowo 4638W Gradzanowo -Siemiątkowo-Wolany 4621W Chromakowo-Mojnowo- Lutocin.
W ramach inwestycji planuje się min.: wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm i wykonanie poboczy kruszywem naturalnym ( pospółką ) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, szer.1,0m.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia kwotę w wysokości brutto: 974.773,77 zł

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), ponieważ do czasu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.