eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i naukiOgłoszenie z dnia 2023-10-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku
szkolnego i nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku
szkolnego i nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f33b4ed0-52c1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00432976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039299/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397395

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.32.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/przedszkole - dom, w okresie od listopada do grudnia 2023 r. według następujących tras przewozu:
- Tczew dom – ZPS Tczew, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie miasta Tczewa – Tczew dom, z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki. Szacunkowa ilość osób ok. 48.
- Tczew, ul. Zamkowa 11/3 - Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Tczew, Zamkowa 11/3 (trzy osoby) z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki. Przewóz w pierwszy dzień tygodnia nauki w szkole oraz odwóz dziecka w ostatni dzień tygodnia nauki szkolnej. Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach okazjonalnych takich jak spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Zamawiający przewiduje szacunkowo 37 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć. Po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów, Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru.
Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży. Uczniowie powinni być dowiezieni do placówek oświatowych w takim czasie, aby mogli rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Uczniowie powinni być odebrani z placówek po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy.
Zamawiający wymaga, aby uczniowie odbierani byli od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia byli przekazywani pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej. Po zakończeniu zajęć uczniowie winni być odbierani od nauczycieli w szkole/przedszkolu (lub innych osób upoważnionych) i po dowiezieniu pod dom przekazywani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych. Nie dopuszcza się przekazywania uczniów w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia minimum trzema samochodami sprawnymi technicznie, w tym jednym busem niskoemisyjnym - pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym gazem ziemnym zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby samochody świadczące usługę miały rok produkcji nie starszy niż 2017, były dopuszczone do ruchu, odpowiednio oznakowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (w przypadku zapotrzebowania również przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich o minimalnej szerokości wewnątrz pojazdu 1850 mm oraz minimalnej wysokości wewnątrz pojazdu 1750 mm), posiadające ubezpieczenia OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pomoc przewożonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, odpowiednie oznakowanie samochodu używanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zapewnić samochód zastępczy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w przypadku awarii samochodu używanego do realizacji zamówienia. Maksymalny czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii wynosi do 90 minut (włącznie). Wykonawca zapewni osobę/osoby pełniącą/pełniące funkcję opiekuna dla przewożonych osób w trakcie każdego przewozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy
i opiekuna. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, podana szacunkowa ilość dziennych przewozów może ulec zmianie średnio o 15 % w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103896,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103896,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103896,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MATEO BUS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922289595

7.3.3) Ulica: Dr. Floriana Ceynowy 27

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103896,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-02 do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.