eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (4 części).Ogłoszenie z dnia 2022-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (4 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (4 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9c3339a-5f39-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027756/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.50 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - ul. Saperska, ul. Stara 1, ul. Dembońskiego 38-44, os. Blachownia przy stawie wodnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów
zostały opisano w rozdziale 14 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1.9 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
14.1.10 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml.zip., .rar,.txt,
14.1.11 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
14.1.12 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
14.1.13 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy na karcie ”Wiadomości” lub wiadomością e-mail. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
14.1.14 Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
14.1.15 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;
2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. 8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
26.2 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.3 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
26.4 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
26.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.135.2022.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 Budowa oświetlenia ul. Saperskiej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45316100-6– Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

A. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Stanowiska słupowe oświetlenia SAL -70K- fundament , słup, wysięgnik , oprawy LED
2) Elektroenergetyczną linię kablową niskiego napięcia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
3) Bednarka Fe Zn 25x4mm
4) Rury ochronne typu HDPE/(p) o średnicy 110mm
5) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
6) Komplet pomiarów
7) Roboty ziemne

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;
3) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać jako ,,nowe”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;
8) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
9) Dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych , inwestora i użytkownika obiektu;
10) Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu;
11) Zapewnienie ciągłego i bezpiecznego dostępu ( dojazdu ) mieszkańców do posesji i punktów handlowych przez cały czas prowadzonych robót.
12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale również służbą ratunkowym i komunalnym;
13) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń na obiekcie (min. in. oświetlenia) oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji;
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe , kostka chodnikowa , krawężniki , obrzeża chodnikowe itp. W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie inspektor nadzoru bezpośrednio przed rozbiórką . Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;
16) Przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Inwestora , na odległość do 10 km leży po stroni Wykonawcy;
17) Regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociągowe , gazowe i inne;
18) Uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy po zakończeniu robot;
19) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę.
20) Pokrycie wszystkich kosztów wynikających z warunków technicznych, wytycznych i uzgodnień zgodnie z wykazem załączonym do dokumentacji projektowej, wydanych między innymi przez:
- Wydział Zarządzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
21) Przed wejściem na plac budowy powiadomienie mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach wynikających z
realizacji zadania;
22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót;
23) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne,
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektowe „ELCONT” Spółka Jawna:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- warunki techniczne , wytyczne i uzgodnienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
- opinia geotechniczna,
- pomocniczo – dołączono przedmiary robót.
Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto (we wszystkich częściach) 60%= 60pkt
2 Okres gwarancji (we wszystkich częściach) 35%= 35 pkt
3 Termin realizacji zamówienia (we wszystkich częściach) 5%= 5 pkt


Nr kryterium Wzór
1 Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
2 Okres gwarancji [miesiące] min. 36 max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 35 pkt
gdzie:
- Gof - okres gwarancji badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

3 Termin realizacji zamówienia [dni] max niż 120 dni, min. oceniany 90 dni
Liczba punktów = (T min/Tof) * 5 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert
- T of - wartość badanej oferty
Uwaga!
Termin wykonania należy podać w dniach.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż maksymalny.
W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji krótszy niż minimalny, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował termin minimalny, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem terminu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku nie podania terminu oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 Budowa oświetlenia części ulicy przed budynkiem ul. Starej 1 wraz z doświetleniem skrzyżowania.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45316100-6– Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

A. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Stanowiska słupowe oświetlenia SAL-70K fundament , słup , wysięgnik, oprawy LED
2) Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
3) Bednarka Fe Zn 4x25mm
4) Rury ochronne typu HDPE/(p) o średnicy 110mm
5) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
6) Przewierty mechaniczne
7) Komplet pomiarów
8) Roboty ziemne

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;
3) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać jako ,,nowe”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;
8) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
9) Dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych , inwestora i użytkownika obiektu;
10) Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu;
11) Zapewnienie ciągłego i bezpiecznego dostępu ( dojazdu ) mieszkańców do posesji i punktów handlowych przez cały czas prowadzonych robót.
12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale również służbą ratunkowym i komunalnym;
13) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń na obiekcie (min. in. oświetlenia) oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji;
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, kostka chodnikowa , krawężniki , obrzeża chodnikowe itp. W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie inspektor nadzoru bezpośrednio przed rozbiórką . Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;
16) Przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Inwestora , na odległość do 10 km leży po stroni Wykonawcy;
17) Regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociągowe , gazowe i inne;
18) Uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy po zakończeniu robot;
19) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę.
20) Pokrycie wszystkich kosztów wynikających z warunków technicznych, wytycznych i uzgodnień zgodnie z wykazem załączonym do dokumentacji projektowej, wydanych między innymi przez:
- Wydział Zarządzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
21) Przed wejściem na plac budowy powiadomienie mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach wynikających z
realizacji zadania;
22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót;
23) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne,
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektowe „ELCONT” Spółka Jawna:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- warunki techniczne , wytyczne i uzgodnienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
- opinia geotechniczna,
- pomocniczo – dołączono przedmiary robót.
Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto (we wszystkich częściach) 60%= 60pkt
2 Okres gwarancji (we wszystkich częściach) 35%= 35 pkt
3 Termin realizacji zamówienia (we wszystkich częściach) 5%= 5 pkt


Nr kryterium Wzór
1 Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
2 Okres gwarancji [miesiące] min. 36 max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 35 pkt
gdzie:
- Gof - okres gwarancji badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

3 Termin realizacji zamówienia [dni] max niż 120 dni, min. oceniany 90 dni
Liczba punktów = (T min/Tof) * 5 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert
- T of - wartość badanej oferty
Uwaga!
Termin wykonania należy podać w dniach.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż maksymalny.
W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji krótszy niż minimalny, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował termin minimalny, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem terminu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku nie podania terminu oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 Budowa oświetlenia ul. Dembowskiego 38-44 w Kędzierzynie-Koźlu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45316100-6– Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

A. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Stanowiska słupowe oświetlenia SAL-70K fundament , słup , wysięgnik , oprawy LED
2) Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
3) Bednarka Fe Zn 25x4mm
4) Rury ochronne typu HDPE/(p) o średnicy 110mm
5) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
6) Przewierty mechaniczne
7) Montaż szafy oświetlenia ulicznego
8) Komplet pomiarów
9) Roboty ziemne

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;
3) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać jako ,,nowe”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;
8) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
9) Dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych , inwestora i użytkownika obiektu;
10) Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu;
11) Zapewnienie ciągłego i bezpiecznego dostępu ( dojazdu ) mieszkańców do posesji i punktów handlowych przez cały czas prowadzonych robót.
12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale również służbą ratunkowym i komunalnym;
13) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń na obiekcie (min. in. oświetlenia) oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji;
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe , kostka chodnikowa , krawężniki , obrzeża chodnikowe itp. W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie inspektor nadzoru bezpośrednio przed rozbiórką . Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;
16) Przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Inwestora , na odległość do 10 km leży po stroni Wykonawcy;
17) Regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociągowe , gazowe i inne;
18) Uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy po zakończeniu robot;
19) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę.
20) Pokrycie wszystkich kosztów wynikających z warunków technicznych, wytycznych i uzgodnień zgodnie z wykazem załączonym do dokumentacji projektowej, wydanych między innymi przez:
- Wydział Zarządzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
21) Przed wejściem na plac budowy powiadomienie mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach wynikających z
realizacji zadania;
22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót;
23) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne,
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektowe „ELCONT” Spółka Jawna:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- warunki techniczne , wytyczne i uzgodnienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
- opinia geotechniczna,
- pomocniczo – dołączono przedmiary robót.
Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto (we wszystkich częściach) 60%= 60pkt
2 Okres gwarancji (we wszystkich częściach) 35%= 35 pkt
3 Termin realizacji zamówienia (we wszystkich częściach) 5%= 5 pkt


Nr kryterium Wzór
1 Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
2 Okres gwarancji [miesiące] min. 36 max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 35 pkt
gdzie:
- Gof - okres gwarancji badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

3 Termin realizacji zamówienia [dni] max niż 120 dni, min. oceniany 90 dni
Liczba punktów = (T min/Tof) * 5 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert
- T of - wartość badanej oferty
Uwaga!
Termin wykonania należy podać w dniach.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż maksymalny.
W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji krótszy niż minimalny, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował termin minimalny, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem terminu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku nie podania terminu oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 Budowa oświetlenia na os. Blachownia - oświetlenie chodnika przy stawie wodnym wraz doświetleniem skrzyżowania.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45316100-6– Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

A. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Stanowiska słupowe oświetleni SAL-70 K fundament , słup , wysięgnik , oprawy LED
2) Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm
3) Bednarka Fe Zn 25x4mm
4) Rura ochronna typu HDPE/(p) o średnicy 110mm
5) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
6) Przewiert mechaniczny
7) Komplet pomiarów
8) Roboty ziemne

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej .
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;
3) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać jako ,,nowe”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;
8) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
9) Dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych , inwestora i użytkownika obiektu;
10) Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu;
11) Zapewnienie ciągłego i bezpiecznego dostępu ( dojazdu ) mieszkańców do posesji i punktów handlowych przez cały czas prowadzonych robót.
12) Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy , ale również służbą ratunkowym i komunalnym;
13) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
14) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń na obiekcie (min. in. oświetlenia) oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji;
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe , kostka chodnikowa , krawężniki , obrzeża chodnikowe itp. W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie inspektor nadzoru bezpośrednio przed rozbiórką . Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;
16) Przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Inwestora , na odległość do 10 km leży po stroni Wykonawcy;
17) Regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej , skrzynki wodociągowe , gazowe i inne;
18) Uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy po zakończeniu robot;
19) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę.
20) Pokrycie wszystkich kosztów wynikających z warunków technicznych, wytycznych i uzgodnień zgodnie z wykazem załączonym do dokumentacji projektowej, wydanych między innymi przez:
- Wydział Zarządzania Drogami UM K-K,
- Energetyka Miejskiego UM K-K,
- Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- Tauron Dystrybucja.
21) Przed wejściem na plac budowy powiadomienie mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach wynikających z
realizacji zadania;
22) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót;
23) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne,
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektowe „ELCONT” Spółka Jawna:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- warunki techniczne , wytyczne i uzgodnienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
- opinia geotechniczna,
- pomocniczo – dołączono przedmiary robót.
Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto (we wszystkich częściach) 60%= 60pkt
2 Okres gwarancji (we wszystkich częściach) 35%= 35 pkt
3 Termin realizacji zamówienia (we wszystkich częściach) 5%= 5 pkt


Nr kryterium Wzór
1 Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
2 Okres gwarancji [miesiące] min. 36 max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 35 pkt
gdzie:
- Gof - okres gwarancji badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

3 Termin realizacji zamówienia [dni] max niż 120 dni, min. oceniany 90 dni
Liczba punktów = (T min/Tof) * 5 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert
- T of - wartość badanej oferty
Uwaga!
Termin wykonania należy podać w dniach.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż maksymalny.
W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji krótszy niż minimalny, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował termin minimalny, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem terminu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku nie podania terminu oferta zostanie odrzucona.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczna lub zawodowa.

I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
Dla części 1: robotę/roboty obejmujące wykonanie oświetlenia ulicznego lub parku lub innego miejsca publicznego o wartości min. 30 000,00 zł brutto. Warunek można wykazywać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).
Dla części 2: robotę/roboty obejmujące wykonanie oświetlenia ulicznego lub parku lub innego miejsca publicznego o wartości min. 30 000,00 zł brutto. Warunek można wykazywać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).
Dla części 3: robotę/roboty obejmujące wykonanie oświetlenia ulicznego lub parku lub innego miejsca publicznego o wartości min. 30 000,00 zł brutto. Warunek można wykazywać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).
Dla części 4: robotę/roboty obejmujące wykonanie oświetlenia ulicznego lub parku lub innego miejsca publicznego o wartości min. 30 000,00 zł brutto. Warunek można wykazywać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).

W przypadku składania ofert na kilka części można wykazywać to samo zamówienie (doświadczenie).
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

II Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełniają następujące warunki:
jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1 Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ);
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ)
Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 12.1.3).
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów -wskazany w pkt 8.3 oraz 8.4 SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
7.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 7.2 i 7.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
7.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
7.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://epropublico. pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59- b90fa767d9826443

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (wspólny dla wszystkich części)
4.1 Zamówienie należy zrealizować: w terminie nie dłuższym niż: 120 dni od daty przekazania placu budowy (wartość oceniana).
4.2 Przekazanie placu budowy do 60 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.
4.3 Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia protokołu odbioru końcowego (wartość oceniana).
4.4 Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.