eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › "Termomodernizacja budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Stalowej Woli ul. Sosnowa 1B, nr inw. 110/298"Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Stalowej Woli ul. Sosnowa 1B, nr inw. 110/298”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ROZWADÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-465

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rozwadow.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_rozwadow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Stalowej Woli ul. Sosnowa 1B, nr inw. 110/298”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08b85bdb-3a5e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00201283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja dwurodzinnego busynku mieszkalnego nadleśniczówki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361686/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje - roboty budowlane polegające na: wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody BSO - jako materiał izolujący zastosowano styropian EPS038 przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem mineralnym (cokół - kamień elewacyjny), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, zmianie lokalizacji drzwi zewnętrznych (2 szt.) - przesunięcie ich o 20cm z wykonaniem nowego nadproża stalowego, wymianie parapetów zewnętrznych - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,70 mm, wymianie parapetów wewnętrznych na konglomeratowe gr. 3cm, wykonaniu opaski z kostki betonowej ze spadkiem 2 % od budynku, wymianie rur spustowych oraz pomalowaniu balustrad.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335505,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335505,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335505,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” Andrzej Małek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621582155

7.3.3) Ulica: Sarzyna 763

7.3.4) Miejscowość: Nowa Sarzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 37-310

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 412671,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość umowy netto 335505,31 zł
wartość umowy brutto 412671,53 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.