eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont pomieszczeń (sale nr 311, 312, 313, 314) i korytarza na potrzeby Katedry Transportu Lotniczego. Znak sprawy: IA1.284.63.2022.MWOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń (sale nr 311, 312, 313, 314) i korytarza na potrzeby Katedry Transportu Lotniczego. Znak sprawy: IA1.284.63.2022.MW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń (sale nr 311, 312, 313, 314) i korytarza na potrzeby Katedry Transportu Lotniczego. Znak sprawy: IA1.284.63.2022.MW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ed949af-1f95-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.52 Remont pomieszczeń (sale nr 311, 312, 313, 314) i korytarza na potrzeby Katedry Transportu Lotniczego, ul. Krasińskiego 8, Katowice. Gr.BU/0058

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313165/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.284.63.2022.MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2424782,06 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 283687,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące generalny remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8 - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (sale nr 311, 312, 313, 314 i korytarz).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314310-7 - Układanie kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 373372,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 589000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 373372,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Nowek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Remontowo Budowlana „BUDMAR” Marcin Nowek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 644-311-39-53

7.3.3) Ulica: Wieczorka 2C

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-219

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37337237 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA! Kwota podana w pkt 4.3.1) niniejszego ogłoszenia, tj.: "Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 283687,07 PLN", to kwota nieuwzględniająca wartości przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.