eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbuczyn › Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w ZbuczynieOgłoszenie z dnia 2023-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00430444

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00407860

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00089862/20/P

Po zmianie:
2023/BZP 00089862/23/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2023 r. do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie Nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004, z dopiskiem: zamówienie publiczne nr IN.271.38.2023 pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie”.
1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium
z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu w przypadkach określonych w ustawie pzp otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2023 r. do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie Nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004, z dopiskiem: zamówienie publiczne nr IN.271.38.2023 pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie”.
1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium
z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu w przypadkach określonych w ustawie pzp otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 10:00

Po zmianie:
2023-10-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 11:00

Po zmianie:
2023-10-09 11:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.