eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb1d9c24-4bc5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2022/2023.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394234/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 601849,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Brzeziny według wykazów stanowiących załączniki od nr 10 do nr 13 do SWZ oraz rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych w okresie trwania umowy.

Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie Miasta Brzeziny, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury).
Ulice ze wskazaniem kolejności wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg określa załącznik nr 13 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie :
 chodników na terenie miasta Brzeziny o łącznej długości 15 980 m (załącznik nr 10 do SWZ)
 dróg miejskich, na terenie miasta Brzeziny o łącznej długości 45 850 m (załącznik nr 11 do SWZ)
 parkingów i placów na terenie miasta Brzeziny o łącznej długości 1 556,1 m (załącznik 12 do SWZ)

2. Ilość dni zimowego utrzymania dróg w okresie trwania umowy będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do pozostawania w stałej gotowości do świadczenia usługi, we wszystkie dni tygodnia, także w święta oraz dni wolne od pracy.
4. Wykonawca podejmuje akcję odśnieżania i likwidacji śliskości:
a) na wezwanie wyznaczonego pracownika Zamawiającego,
b) w przypadku ulic wymienionych w wykazie stanowiącym w załączniku nr 11 do SWZ jako w pierwszej kolejności do odśnieżania, Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie, bez odrębnych poleceń przystąpić do likwidacji śliskości jaka na nich występuje bądź przystąpić do odśnieżania, o czym niezwłocznie poinformuje pracownika Zamawiającego (telefonicznie). Obowiązkiem Wykonawcy jest śledzenie prognoz pogody oraz zapisów stacji meteorologicznych celem podejmowania działań uprzedzających występowanie zjawiska, które w konsekwencji może doprowadzić do występowania śliskości, w takim zakresie jaki jest możliwy.
5. Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) - 120 minut od otrzymania zlecenia przez pracownika Zamawiającego pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg. Zamawiający podkreśla, iż czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzania wykonania usług.
7. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakt z pracownikiem Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia się, na własny koszt, w materiał do usuwania gołoledzi na drogach i chodnikach w ilości zabezpieczającej poprawne wykonanie zlecenia.
9. Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 4 godzin od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w ciągu 3 godzin od jej wystąpienia. Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrębów miejscowości.
10. Do odśnieżania dróg i chodników należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni i chodników. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej sprzętu i świadczenia usług przez wszystkie jednostki sprzętowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ w trakcie trwania umowy.
11. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.
12. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.
13. Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach w terenie zabudowanym musi być usuwany i wywożony.
14. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania oblodzeń materiałami uszorstniającymi oraz mechanicznie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
15. Awaria sprzętu nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązku realizacji usługi, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu zastępczego.
16. Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów. System musi umożliwiać weryfikację tych danych.
Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego, a także organom kontrolnym.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy umożliwi Zamawiającemu podgląd on-line monitoringu GPS umożliwiający odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych. Strony uzgodnią na etapie podpisania umowy warunki techniczne takiego dostępu (np. dostęp przez internet ).
System będzie generował wydruki – raporty (na potwierdzenie wykonania usług), które będą podstawą do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) tj. osób wykonujących związane z realizacja zamówienia.
18. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. pracowników fizycznych oraz kierowców pojazdów i urządzeń, którymi będzie realizowana usługa zimowego utrzymania dróg, placów, chodników.
19. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 709280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 709280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 709280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANDRO Anna Fijałkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8331366199

7.3.3) Ulica: ul. Brzezińska 138

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 709280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.