eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmża i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmża i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO CHEŁMŻA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118690

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 2

1.4.2.) Miejscowość: Chełmża

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 56 639 23 30

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.chelmza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.chelmza.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00426391

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00419191

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e, zgodnie z poniższym:
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
b1) posiada uprawnienia (zezwolenie) do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.)

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
c1) w okresie ostatnich 3 lat (2020-2022) - na koniec każdego roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – na koniec każdego roku w tym okresie, osiągnął łączny współczynnik wypłacalności/ kapitałowy (TCR) wyższy od 17% (obliczony w oparciu o sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem zbadania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania –za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres).

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e, zgodnie z poniższym:
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
b1) posiada uprawnienia (zezwolenie) do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.)

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
c1) w okresie ostatnich 3 lat (2020-2022) - na koniec każdego roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – na koniec każdego roku w tym okresie, osiągnął łączny współczynnik wypłacalności/ kapitałowy (TCR) wyższy od 14% (obliczony w oparciu o sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem zbadania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania –za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 11:00

Po zmianie:
2023-10-12 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 12:00

Po zmianie:
2023-10-12 08:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-04

Po zmianie:
2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.