eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztutowo › Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla KępaOgłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla Kępa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZTUTOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 55

1.5.2.) Miejscowość: Sztutowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552478151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sztutowo.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a292da5-5936-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla Kępa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a292da5-5936-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049338/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla Kępa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla Kępa”.
2. Zakres robót obejmuje część działki nr: 19, jednostka ewidencyjna 221005_2, obręb 0003 Kobyla Kępa.
3. Przedmiotem opracowania jest przebudowa (modernizacja) odcinka drogi w miejscowości Kobyla Kępa, gmina Sztutowo o długości 380 m wraz z wykonaniem poboczy po obu stronach jezdni.
Przebudowywana droga zlokalizowana jest na wydzielonej działce pod pas drogowy, działka nr 19, obręb Kobyla Kępa i stanowi kontynuację przebudowywanego odcinka drogi. Projekt zakłada przebudowę drogi polegającą na rozbiórce istniejącej drogi z płyt betonowych, wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, wykonaniu poboczy po obu stronach jezdni. Szerokość jezdni na omawianym odcinku wynosi 3,5m wraz z poboczami po obu stronach o szerokości po 0,5 m. Spadki poprzeczne w kierunku pobocza pozwolą na odwodnienie w przypadku nagromadzenia się wody opadowej. Na przedmiotowym odcinku nie ma konieczności projektowania chodnika.
Parametry techniczne
Dla przebudowywanej jezdni przyjęto następujące parametry projektowe:
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %
- spadek podłużny niwelety drogi w granicach do 3%
- projektowana prędkość: Vp= 30 km/h,
- prędkość miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość pobocza 0,5 m
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obciążenie 100 kN/oś.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat
Konstrukcja jezdni
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16 JENA 50/70 - 7 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności 8m/dobę - 25 cm
- geowłóknina

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający uznał, że zamówienie powinno zostać wykonane w innej niż pierwotnie przewidziana technologii, co w sposób istotny zmienia charakter zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 ustawy i wszczęcie nowego postępowania.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 256 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zgodnie natomiast z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.