eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawa › Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w BielawieOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-260

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 83-34-255

1.5.8.) Numer faksu: 74 83-35-838

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.bielawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bielawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab852a6-4e33-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052081/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Bielawa. Skrzyżowanie zlokalizowane jest na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego)
W wyniku przebudowy ulegną zmianie następujące parametry skrzyżowania:
- zmiana typu skrzyżowania na rondo turbinowe
- zmiana geometrii wyspy środkowej ronda w celu wykonania ronda turbinowego
- zmiana geometrii prawoskrętu z DW 384 ( kierunek Dzierżoniów – Wolibórz) do ul. Wojska Polskiego
- zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 w zw. art. 266 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający unieważnia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do dnia terminu składania ofert tj. 25 września 2023 r. do godziny 10.00 nie złożono żadnej oferty.
Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnienia na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. art. 266 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.