eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M.
Rataja w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7123345697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Długosza 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-054

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@sp18.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp18.lublin.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-009c8714-2d22-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M.
Rataja w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-009c8714-2d22-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00330007/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330539

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 623000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 680400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 623000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekoplanet Kamil Nadulski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141754590

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 623000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 10 miesięcy, z tym iż realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła z dniem 5
września 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.