eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krościenko nad Dunajcem › Remont istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO i CWU, modernizację pokoi gościnnychOgłoszenie z dnia 2023-10-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO i CWU, modernizację pokoi gościnnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490504583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-450

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 503951428

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: straz@kroscienko.pl;https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO i CWU, modernizację pokoi gościnnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ed8e372-6072-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub
inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z
wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Ofertę, wraz z wymaganymi
dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem
dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale 21. 3.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. Zaleca się aby Wykonawca sprawdzał komunikaty i
wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania
(platformie zakupowej): 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s, 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: a) pamięć min. 2 GB Ram, b)
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0., 4) Włączona obsługa JavaScript, 5) Zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej
platformy zakupowej jest bezpłatna.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem, ul. Kościuszki 1, 34-450 Krościenko nad
Dunajcem, tel. 605-449-539, e-mail:straz@kroscienko.pl
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem możliwy jest pod adresem e-mail:
straz@kroscienko.pl., tel. 604 265 728,
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zapisami prawa,
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej,
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2.
Wykonawca posiada: 1) Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do potwierdzenia czy te dane są wciąż przetwarzane oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku gdy wykonanie powyższych obowiązków, po stronie Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jego dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) Na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie powoduje ograniczenia przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 3.
Wykonawcy nie przysługują następujące uprawnienia: 1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP.ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO i CWU, modernizację pokoi gościnnych.

2. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną między innymi roboty rozbiórkowe, montaż ścian działowych, okładziny ścian z płytek ceramicznych, wymiana hydrantów wewnętrznych, remont instalacji CO i CWU, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wewnętrznych, podkłady pod posadzki, podłogi i posadzki, roboty malarskie, montaż instalacji wentylacyjnej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku
w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą, która pełniła będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.: w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 7 SWZ: a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:
1)Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
2) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (na podstawie art. 125 ustawy Pzp),
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SWZ).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres dopuszczalnych zmian umowy oraz warunki, na jakich zostaną dokonane określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 6 SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 6 SWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Przepis w rozdziale 12 ust. 8 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przepisy w rozdziale 12 ust. 6-8 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.