eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Dostawa stołów warsztatowych i krzeseł do pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.Ogłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stołów warsztatowych i krzeseł do pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stołów warsztatowych i krzeseł do pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4301df4-40e0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047857/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa stołów warsztatowych i krzeseł do pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00362709

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 114715,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) Do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń:
- stołów monterskich z matą i opaską antystatyczną -15 szt.
- szaf na arkusze, mapy do B1 - 2 szt.
- szafek warsztatowych – 3 szt.
- krzeseł komputerowych tapicerowanych – 40 szt.
b) Do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo-Pomorskie:
- stołów spawalniczych – 5 szt.
- taboretów obrotowych, warsztatowych – 5 szt.
- stołów laboratoryjnych – 6 szt.

w ramach Projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

2.Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy Szkół wskazane przez Zamawiającego w OPZ.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

6.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8.Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla całości zamówienia 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151200-7 - Stoły robocze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

39113500-2 - Stołki

39141300-5 - Szafy

39112000-0 - Krzesła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121302,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193418 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181843,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272680141

7.3.3) Ulica: Ordona 2A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-237

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181843,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.