eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kinal@uzdrowisko-ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89ddf5dc-5ef4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się WYŁĄCZNIE przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności Platformy Przetargowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.
Szczegóły związane z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zostały zawarte w SWZ.
Wsparcie techniczne Platformy DLA WYKONAWCÓW jest dostępne pod tel. 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
od pn. - do pt. w godz.: 8:00-17:00
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu MUSI dysponować:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
LUB podpisem zaufanym,
LUB podpisem osobistym tj. podpisem elektronicznym e-dowód.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@uzdrowisko-ladek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
Jednocześnie Zamawiający informuje że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK).
Szczegółowe zapisy m.in. w tym zakresie zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
- odbiór brudnej bielizny do prania i dostawę czystego asortymentu poprzez wyznaczone przez Zamawiającego punkty zdawczo – odbiorcze w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A., w miejscowościach: Lądek Zdrój i Długopole Zdrój, zgodnie z załącznikiem do projektu umowy,
• dezynfekcję,
• czyszczenie,
• pranie wodne,
• czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego;
• spulchnianie (wyroby z wełny),
• zmiękczanie,
• krochmalenie,
• suszenie,
• maglowanie,
• prasowanie,
• składanie,
• pakowanie,
• segregowanie,
• znakowanie,
• załadunek i wyładunek,
• oraz drobne usługi krawieckie i naprawcze.
3. Zakres asortymentowy zamówienia obejmuje, w szczególności:
• bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady),
• koce, kołdry, kapy, narzuty,
• poduszki w tym z pierza, jaśki,
• materace, pokrowce na materace,
• firany, zasłony, lambrekiny,
• ręczniki standardowe i kąpielowe,
• szlafroki,
• zasłonki prysznicowe,
• serwetki, bieżniki, obrusy,
• ścierki lniane i bawełniane,
• inne (z wyłączeniem odzieży roboczej).
4. Podana ilość prania tj. ok. 56.218 kg rocznie, co daje ok. 4.685 kg miesięcznie jest jedynie szacunkowa i może ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od ilości przyjmowanych kuracjuszy. Faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi dowodami przyjęcia/wydania. Podane ilości szacunkowe nie są podstawą do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości usług podanych w SWZ.
5. Organizacja świadczenia usług:
• Wykonawca będzie odbierać brudny asortyment od Zamawiającego celem zrealizowania usługi i dostarczać czysty asortyment dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki do godz. 12:00 „z” i „do” pomieszczeń Zamawiającego na podstawie szczegółowego zlecenia złożonego przez Zamawiającego.
• Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
• Pralnia powinna być urządzona w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z bielizną brudną.
• Usługa winna być świadczona przy zachowaniu bariery higienicznej między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą oraz przy zastosowaniu technologii przystosowanej do prania bielizny szpitalnej.
• Asortyment przekazywany do prania będzie posegregowany ze względu na rodzaj i/lub stopień zanieczyszczenia. W przypadku prania tkanin delikatnych Zamawiający oznakuje worek „pranie delikatne”. W przypadku intensywnych zabrudzeń lub zanieczyszczeń biologicznych worek będzie oznakowany „zanieczyszczone”, asortyment ten musi być poddany dezynfekcji w środkach o szerokim spektrum działania.
• Asortyment przeznaczony do likwidacji będzie przekazywany do prania w workach z opisem „likwidacja”. Asortyment ten mimo uszkodzeń musi być wyprany.
• Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazany asortyment został doprany, odplamiony. Jeśli asortyment mimo kilkukrotnego prania jest poplamiony Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania tego asortymentu osobno i odpowiedniego oznakowania.
• Odbiór brudnego asortymentu oraz dostarczenie czystego asortymentu z pralni odbywać się będzie na podstawie dowodu przyjęcia/wydania, który określać będzie rodzaj wydanego asortymentu ze wskazaniem ilości sztuk oraz z uwzględnieniem obiektu Uzdrowiska Lądek- Długopole S.A., z którego został odebrany wraz ze wskazaniem terminu odbioru i dostarczenia czystego asortymentu w obecności pracownika Wykonawcy. Przy każdym oddaniu/odbiorze prania pracownik Zamawiającego po przeliczeniu asortymentu w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, potwierdzi pisemnie ilość przekazywanego mu towaru. Dowód przyjęcia/wydania asortymentu sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający wymaga, aby osoba obecna przy oddaniu/odbiorze prania będąca przedstawicielem Wykonawcy znała język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym.
• Koszty zaopatrzenia Zamawiającego w dokumenty dowodu przyjęcia/ wydania obciążają Wykonawcę.
• Koszty zakupów środków piorących, zmiękczających, spulchniających i preparatów dezynfekujących obciążają Wykonawcę.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieliznę od momentu odbioru do momentu zwrotu pracownikowi Zamawiającego.
• Wykonawca winien wykazać dbałość, by oddawany, wyprany asortyment nie był zamieniany i nie trafiał do innych jednostek, na rzecz których Wykonawca świadczy usługi pralnicze.
• Technologia prania winna być właściwa dla rodzaju zabrudzeń i gatunku pranego asortymentu oraz zapewniać uzyskanie najlepszej możliwej jakości, jak również optymalnych walorów estetyczno-użytkowych.
• Wykonawca zobowiązany będzie stosować środki do prania dezynfekującego o pełnym spektrum działania.
• Wykonawca zobowiązany będzie do posegregowania czystego asortymentu i zapakowania w worki foliowe, w tym pokrowiec foliowy na każdy szlafrok, z uwzględnieniem danego obiektu (oddziału) Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
• Asortyment dostarczony z powrotem do Uzdrowiska musi być ten sam oraz w takiej samej ilości, zgodnie z dowodem przyjęcia/wydania sporządzonym w chwili wydania asortymentu Wykonawcy. Zamawiający w razie stwierdzenia innej ilości oraz innego rodzaju asortymentu zgłasza żądania do spełnienia przez Wykonawcę w protokole reklamacyjnym (załącznik do projektu umowy). Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia powyższych żądań.
• W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do przyjęcia reklamacji i załatwienia jej na swój koszt. Za nienależyte wykonanie usługi uważa się wydanie Zamawiającemu asortymentu, który jest m.in.: niedoprany, nieodplamiony, poplamiony, pofarbowany, odbarwiony, sfilcowany, uszkodzony, podarty, nie wymaglowany lub nie wyprasowany stosownie do rodzaju asortymentu. Każdorazowo na okoliczność stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sporządzony zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia żądań Zamawiającego zgłoszonych w protokole reklamacyjnym.
• Zamawiający ma prawo reklamować każdorazowe stwierdzenie braków ilościowych, niezgodności asortymentu lub nienależytego wykonania usługi, a Wykonawca powinien odpowiedzieć na reklamację nie później niż do 3 dni od dnia zgłoszenia.
• W przypadku stwierdzenia przy odbiorze czystego prania usterek co do ilości asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakujące sztuki przy kolejnym odbiorze/dostawie. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo dokonać zakupu brakującego asortymentu na koszt Wykonawcy, przy czym cenę uiszczoną za kupiony asortyment ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
• Odbiór czystego asortymentu potwierdzony zostanie przez pracownika Uzdrowiska (wskazanego w załączniku do umowy), na dokumencie przyjęcia/wydania asortymentu. Pracownik Uzdrowiska może odmówić odbioru czystego asortymentu jeżeli nie będzie odpowiadał warunkom określonym w niniejszej SWZ, a w szczególności jeżeli będzie brudny, zniszczony lub zostaną stwierdzone jego braki ilościowe lub rodzajowe.
• Wykonawca zapewnia transport asortymentu czystego i brudnego między pralnią Wykonawcy a obiektami Zamawiającego.
• Koszt i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
• Transport musi być świadczony wyłącznie środkami transportowymi przystosowanymi do tego rodzaju usług z zachowaniem wymogów sanitarnych (podział: bielizna brudna i czysta).
• Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu książkę stosowanych dezynfekcji w środkach transportu, w których przewożony jest asortyment.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdym czasie realizacji umowy, do kontrolowania świadczonych usług pralniczych.
• W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco dyspozycje dotyczące zakresu wykonania drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych (przeszycie na maszynie szwem ciągłym w kolorze odpowiadającym kolorowi tkaniny, naprawa szwów bocznych, przyszycie guzików), które są dla Wykonawcy wiążące. Zalecenia dotyczące wykonania drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych umieszczone zostaną na dokumencie przyjęcia/wydania. Koszty drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych ponosi Wykonawca. Zamawiający przewiduje kilka do kilkunastu drobnych usług rocznie.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umownych (załączniku do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamówienie służy zabezpieczeniu realizacji podstawowych zadań Zamawiającego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zmawiający przewiduje możliwość zastawania art. 304 ustawy Pzp. tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienie polegać będzie m.in. na powtórzeniu podobnych usług oraz będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będzie cennik usług obowiązujący w danym momencie u Wykonawcy, Podwykonawcy. Całkowita wartość niniejszego postępowania uwzględnia również wartość zamówienia ustalonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Całkowita wartość zamówienia (wraz z wartością dla zamówienia z wolnej ręki) nie przekracza wartości określonej dla usług na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz waga:

Ryczałtowa wartość brutto kompleksowej usługi pralniczej za jeden (1) kg asortymentu objętego niniejszym zamówieniem – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Nie podlegają wykluczeniu:

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wykluczających wskazanych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 tj. ze zm.).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.;

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania poniższych warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania poniższych warunków:

W zakresie zdolności technicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiedni potencjał techniczny umożliwiający należyte wykonanie zamówienia, w tym dysponuje/lub będzie dysponować środkami transportu przystosowanymi (zgodnie z wymogami sanitarnymi) do transportu brudnego/czystego asortymentu objętego niniejszym zamówieniem – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

W zakresie zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pralniczych w ilości minimalnej 30.000 kg asortymentu LUB o wartości brutto co najmniej: 100.000,00 zł.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:

- oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) wykazu zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane one należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ. W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części VIII SWZ.

2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2 części V SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części IV SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawiera załącznik do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa OFERTĘ WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.