eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa ochrony osób i mienia na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8971798677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-071

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbb5b6a2-5c70-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040650/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.30 Usługa ochrony stałej i podczas wydarzeń w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821373

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821373

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
h) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Szczegółowe instrukcje posługiwania się platformą zakupową dla Wykonawców znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Pl. Wolności 1, we Wrocławiu;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego jest Pan Piotr Schmidt, adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
• Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ochrony osób i mienia na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pan danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.261.TP23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest usługa ochrony osób i mienia na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

98341130-5 - Usługi stróżowania

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakupu usługi, tj. usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie NFM oraz w innych miejscach prowadzenia działalności. Zamówienia objęte prawem opcji dotyczą:

a) obsługi posterunku D1 w godzinach między 8:00 a 16:00,
b) ochrony VIP,
c) konwoju,
d) zapewnienia ratownika medycznego,
e) ochrona w trakcie wydarzeń w NFM,

Zamówienia objęte prawem opcji realizowane będą na zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7. Załącznika nr 1 do SWZ.
Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach realizacji umowy. Realizowanie opcjonalnej części będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie. Wartość prawa opcji nie przekroczy 45 % wartości zamówienia podstawowego (brutto).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-30 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP polegających na powtórzeniu usług w zakresie świadczenia usług ochroniarskich o wartości nieprzekraczającej 198 652,11 zł netto. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wyczerpania wartości umowy podstawowej, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 h ochrony w trakcie wydarzeń

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 h usług ratownika medycznego

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1h dodatkowych za obsługę posterunku D1 w godzinach między 8:00 a 16:00 w dni robocze

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 h usług ochrony VIP

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 h usług konwoju

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek spełni Wykonawca, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym postępowaniu, na kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN (słownie: milion złotych PLN),
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek spełni Wykonawca, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995);
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek spełni Wykonawca, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej dwie usługi ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda w okresie co najmniej rocznym.
b. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia w obiektach realizujących działalność kulturalną, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w okresie co najmniej rocznym.
c. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej dwie usługi ochrony imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym na minimum 4000 uczestników każda impreza.

Zamawiający zastrzega, że:
- przez obiekt, w którym jest realizowana działalność kulturalna rozumie się – obiekt, w którym ma siedzibę i jest realizowana działalność kulturalna w formie organizacyjnej określonej w art. 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2020 poz. 194 ).
- przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się – wszystkie budynki dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1225).

d. dysponuje co najmniej 10 pracownikami ochrony, posługującymi się językiem angielskim co najmniej w stopniu komunikatywnym, przez co Zamawiający rozumie poziom Początkujący A1 wg Skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference)
e. dysponuje co najmniej 4 kwalifikowanymi pracownikami ochrony z co najmniej 2 letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony, posługującymi się językiem angielskim co najmniej w stopniu komunikatywnym przez co Zamawiający rozumie poziom Początkujący A1 wg Skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference)
f. dysponuje co najmniej 2 grupami interwencyjnymi (grupa-min. 2 osoby), składającymi się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08. 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
g. dysponuje ratownikiem medycznym, z uprawnieniami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1541) posługującym się językiem angielskim co najmniej w stopniu komunikatywnym przez co Zamawiający rozumie poziom Początkujący A1 wg Skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference).

Zamawiający zastrzega, że: poziom Początkujący A1 wg Skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference) oznacza, że osoba:
1) Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
2) Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
3) Potrafi przedstawić siebie i innych.
4) Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - w formie oryginału:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ).

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”:
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału:
1. W zakresie warunku określonego w pkt 3) a,b,c. powyżej, Wykonawca przedstawi wykaz usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ zawierający przedmiot umowy, nazwę i adres kontrahenta, czas realizacji usługi oraz wartość usługi. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn. referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji przy czym wskazany termin trzech miesięcy dotyczy tylko tych usług, których realizacja trwa w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, jako termin otwarcia ofert. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwość Zamawiającego lub gdy z referencji albo innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane w sposób należyty, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. W zakresie warunku określonego pkt 3) d,e,f,g powyżej Wykonawca przedstawi wykaz osób. Wykaz osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w treści załącznika nr 8 do SWZ

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”:
5. W zakresie warunku określonego w pkt 2) powyżej, Wykonawca przedstawi aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
6. W zakresie warunku określonego w pkt 1) powyżej Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w formie oryginału.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w Dziale XX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przez platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.