eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziszów Małopolski › Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Małopolski.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sedziszow-mlp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe1b6f99-5eb0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032712/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Młp. w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824055

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl
2. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy w wiadomości prywatnej.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 1) .zip 2) .7Z
9. Ofertę, a także oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz zawarcia umowy,
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu postępowania a w przypadku postępowań objętych współfinansowaniem ze środków UE przez okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPiZP.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i placów na terenie części miasta Sędziszów Małopolski oraz jednorazowym sprzątaniem po zakończeniu akcji zima dla:
1) I Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 10,400 km
2) II Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 17,210 km
3) Utrzymania chodników, parkingów i placów o łącznej powierzchni 47 272,50 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które polegać będzie na wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 2 miesiące, w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
3. W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i dotyczyć jego bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, w przypadku dłuższego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do momentu wykorzystania możliwości przewidzianych prawem opcji.
4. W celu uruchomienia opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji, nie później niż 10 dni przed planowanym zakończeniem realizacji umowy.
5. Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem ulic zlokalizowanych na terenie Osiedli: Kawęczyn Sędziszowski, Borek Wielki, Wolica Ługowa, Wolica Piaskowa, tj.
1) Kawęczyn: Bieszczadzka, Karpacka, Roztocze, Jeżynowa, Podlesie, Sudecka, Beskidzka.
2) Borek Wielki: Szkolna (wraz z chodnikiem w kierunku Kościoła), Leśna, Perłowa, Dworska, Rolnicza, Zachodnia, Zielna, Grafitowa, Błękitna, Jastrzębia, Słowicza, Jaskółcza, Skowronkowa, Wschodnia (wraz z chodnikiem na całej długości), Narcyzowa, Słonecznikowa, Żurawia, Gołębia, Wiejska, Poręby, Jodłowa, Gajowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa, Limbowa, Tomasza Dyły
3) Wolica Ługowa: Miodowa, Strzelców, Ziołowa, Strażacka, Liliowa, Krzewowa, Migdałowa, Waniliowa, Laurowa, Pod Dębem, Bakaliowa, Tymiankowa, Bazyliowa, Kawowa, Jeżynowa, Podlesie, Wolicka, Imbirowa, Miętowa, Spokojna
4) Wolica Piaskowa: Jaśminowa, Wschodnia, Niepodległości, Orzechowa, Aroniowa, Szafranowa, Miętowa, Jeżynowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Północna, Brzozowa, Malinowa, Wiśniowa, Wiejska, Potokowa, Źródlana, Podlesie, Bazyliowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które polegać będzie na zwiększeniu zakresu zamówienia do 10% łącznej ilości (godzin lub km) wyszczególnionych dla każdej z części zamówienia w pkt. 2.7 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ - Załącznik nr 1.2 do SWZ) oraz Ofercie Wykonawcy.
2. Ponadto w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 2 miesiące, w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
4. W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i dotyczyć jego bieżących potrzeb, wynikających z dłuższego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji.
5. Zamawiający zastrzega, że zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, OPZ, Ofertą Wykonawcy oraz niniejszą umową). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
6. W celu uruchomienia opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji określające zakres usług koniecznych do wykonania, nie później niż 5 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, które oprócz zwiększenia zakresu zamówienia zakładać będzie także wydłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 najpóźniej 10 dni przed zakończeniem realizacji umowy obejmującej zakres podstawowy zamówienia.
7. Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które polegać będzie na zwiększeniu zakresu zamówienia do 15% ilości (godzin lub km) wyszczególnionych dla każdej z części zamówienia w pkt. 2.7 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ - Załącznik nr 1.2 do SWZ) oraz Ofercie Wykonawcy.
6. Ponadto w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 2 miesiące, w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.
7. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
8. W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i dotyczyć jego bieżących potrzeb, wynikających z dłuższego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji.
9. Zamawiający zastrzega, że zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, OPZ, Ofertą Wykonawcy oraz umową dla danej części zamówienia). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
10. W celu uruchomienia opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji określające zakres usług koniecznych do wykonania, nie później niż 5 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, które oprócz zwiększenia zakresu zamówienia zakładać będzie także wydłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 najpóźniej 10 dni przed zakończeniem realizacji umowy obejmującej zakres podstawowy zamówienia.
11. Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Klęczany, Będziemyśl, Góra Ropczycka (wraz z chodnikiem przy ul. Parkowej na całej długości), Czarna Sędziszowska (wraz z chodnikiem w kierunku drogi wojewódzkiej) Boreczek, Krzywa, Cierpisz, Ruda.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które polegać będzie na zwiększeniu zakresu zamówienia do 10% ilości (godzin lub km) wyszczególnionych dla każdej z części zamówienia w pkt. 2.7 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ - Załącznik nr 1.2 do SWZ) oraz Ofercie Wykonawcy.
2. Ponadto w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 2 miesiące, w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
4. W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i dotyczyć jego bieżących potrzeb, wynikających z dłuższego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji.
5. Zamawiający zastrzega, że zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, OPZ, Ofertą Wykonawcy oraz umową dla danej części zamówienia). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
6. W celu uruchomienia opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji określające zakres usług koniecznych do wykonania, nie później niż 5 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, które oprócz zwiększenia zakresu zamówienia zakładać będzie także wydłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 najpóźniej 10 dni przed zakończeniem realizacji umowy obejmującej zakres podstawowy zamówienia.
7. Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędny do realizacji zamówienia potencjał techniczny, jeżeli wykaże dysponowanie n/w sprzętem w ilości co najmniej:

Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia:
1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt.
2) piaskarka z pługiem – 1 szt.
3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt.
4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt.
5) mikro ciągnik do odśnieżania chodników, parkingów i placów - 1 szt.
6) ładowarka - 1 szt.
7) środek transportowy do wywozu nadmiaru śniegu – 1 szt.

Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia:
1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 2 szt.
2) piaskarka z pługiem – 2 szt.
3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt.
4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt.
5) pług wirnikowy – 1 szt.
6) koparko – ładowarka – 1 szt.
7) pług do odśnieżania chodników – 1 szt.

Wymagania minimalne dla 3 części zamówienia:
1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt.
2) piaskarka z pługiem – 1 szt.
3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt.
4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt.
5) pług wirnikowy – 1 szt.
6) koparko – ładowarka – 1 szt.

Wymagania minimalne dla 4 części zamówienia:
1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 2 szt.
2) piaskarka z pługiem – 2 szt.
3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt.
4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt.
5) pług wirnikowy – 1 szt.
6) koparko – ładowarka – 1 szt.
7) pług do odśnieżania chodników – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby) na wezwanie Zamawiającego składa Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, złożonym wraz z ofertą na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi zawierać:
1) Dla części 1:
a) wypełniony Formularz OFERTA - Załącznik nr 3.1 do SWZ,
b) wypełniony formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1.1 do SWZ ,

Dla części 2, 3 i 4:
a) wypełniony Formularz OFERTA – odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik nr 3.2, Załącznik nr 3.3 lub Załącznik Nr 3.4 do SWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) - wzór stanowi Załącznik 2.2 do SWZ – dotyczy w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wzór stanowi Załącznik 2.3 do SWZ – jeżeli dotyczy. Oświadczenie winno być podpisane przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.
6) dla oferty równoważnej – jeżeli dotyczy
a) oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji
b) wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Załącznik nr 2.3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
5. W formularzu OFERTA należy zaznaczyć, że oferta jest składana wspólnie oraz wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy, sytuacja epidemiologiczna, itp. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,
3) zmiany treści umowy konieczne do wprowadzenia w wyniku wprowadzenia przepisów lub zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej umowy,
Pozostałe zapisy dot. zmian umowy znajdują się w Projekcie umowy dla każdej części zamówienia- Zał. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 11:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
13. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji.
14. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, obejmują czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów itp.
Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, projektanta.
15. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. do SWZ – Projekt umowy dla każdej z części zamówienia .
16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.