eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gaworzyce › "Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768316285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cb90dd2-5ec1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052096/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale II SWZ.
2. Zamawiający wymaga podpisania oferty, oświadczeń oraz dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w rozdziale XIX SWZ i w załączniku nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadania polega na wykonaniu prac remontowych i uzbrojeniu fontanny znajdującej się na terenie zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2879/566/L i objętego ochroną konserwatorską.
Ogólny zakres prac obejmuje wykonanie remontu ścian cembrowiny - po zamontowaniu urządzeń i wykonaniu płyty dennej ukrywającej instalacje fontanna będzie działać w obiegu zamkniętym. Wyposażenie w dyszę lub zespół dysz tryskaczowych spieniających i zespół reflektorów diodowych zmiennokolorowych umożliwiających regulację wysokości strumieni wody, intensywności wypływu wody i iluminację. Obraz wodny wytwarzać będzie zespół pomp przemysłowych zanurzeniowych wykonanych w całości ze stali odpornej na korozję zasilających dysze w elemencie centralnym fontanny. Obraz wodny fontanny oświetlać będzie zespół systemowych reflektorów LED podwodnych, zmiennokolorowych, wykonanych ze stali szlachetnej rozmieszczonych wokół dysz.
Szczegółowy zakres prac :
1. Oczyszczenie niecki fontanny, odłączenie instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie komory technicznej w postaci studni z kręgów betonowych ze szczelnym dnem z odpływem lub wykonanie tzw. rząpie dla zanurzenia pompy z żeliwną kratką ściekową, nakrytej płytą żelbetową z włazem żeliwnym drogowym i wewnętrzną drabinką włazową. Studnia będzie usytuowana obok niecki fontanny. Do studni doprowadzone będzie przyłącze wodne, przyłącze elektryczne przewodem do zasilania urządzeń fontanny z wykorzystaniem istniejącego przyłącza w skrzynce elektrycznej przy fontannie. Wykonanie szczelnych przejść dla rur technologicznych do niecki fontanny w ilości niezbędnej dla wybranej technologii. Przyłącze wody do fontanny planuje się wykonać z istniejącego w pobliżu wodociągu, odpływ i przelew z niecki fontanny będzie połączony do istniejącej w pobliżu kanalizacji deszczowej.
3. Po wykonaniu przewiertów nastąpi remont ścian niecki poprzez likwidację pęknięć, uzupełnienie ubytków zapraw, uszczelnienie ścian szpachlą elastyczną odporną na działanie ciśnienia wody.
4. Wykonanie szczelnej płyty dennej z betonu wodoszczelnego maskującą instalacje technologiczne w niecce fontanny.
5. Następnie po okresie technologicznym dla dojrzewania betonu płyty betonowej, zamontowane zostaną urządzenia fontanny.
6. Całość powierzchni zostanie uszczelniona i ujednolicona szpachlą odporną na działanie wody pod ciśnieniem.
7. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu przyległego wokół fontanny. Układ komunikacyjny obsługujący pałac należy utwardzić i wyłożyć naturalnym kamieniem: w postaci kostki kamiennej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskiem , ułożenie płyt granitowych 60x90 o grubości 5 cm płomieniowanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ponadto demontaż istniejących słupów oświetleniowych parkowych z oprawami, a następnie montaż nowych słupów oświetleniowych parkowych z oprawami , z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego oraz montaż 8 ławek parkowych
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do spełnienia warunków zawartych w pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (nr 793/2022)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował jako generalny wykonawca, w sposób należyty:
– 1 zamówienie polegające na budowie/przebudowie/remoncie fontanny w konstrukcji betonowej z wykonaniem instalacji sanitarnych oraz elektrycznych związanych z technologią tej fontanny.
co potwierdzi w wykazie wykonanych robót i referencjami.
b) dysponują lub będą dysponować:
– Kierownik budowy: osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, -w przypadku, gdy
wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,2) W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą
wykonawcy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3)W przypadku gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów . Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego
zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) ustanowią pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną lub kopię
potwierdzoną przez notariusza elektronicznym podpisem
kwalifikowanym,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, na wezwanie Zamawiającego
przedstawią umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
6) mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz okoliczności i warunków dopuszczalnych zmian treści zawartej umowy określonych w
rozdziale XVII SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sposób określony w § 19
załącznika Nr 6 Wzór umowy do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.