eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zakup i dostawa trzech urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa trzech urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Męczenników Majdanka 50

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-325

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiw.lublin@wiw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wiwlublin.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa trzech urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e26d563b-5dc9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00409293/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ Zamawiający będzie się komunikował za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ w zakładce: „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
− Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
− Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
− Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
− Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
16. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie:
https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
2) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
• podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
• kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
• jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, lublin.wiw@wetgiw.gov.pl, tel.: 81 744 28 85.
 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie za pomocą adresu: iod@wiw.lublin.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1719 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan: −
- zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  posiada Pani/Pan: − - zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Państwu:
 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.272.230.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trzech nowych urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie z podziałem na trzy części.

I część- Aparat do automatycznego oznaczania włókna - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1A do SWZ.
Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.
2) Wszystkie wymagania określone w załącznikach nr 1A/1B/1C do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
3) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodził z wystawy lub zwrotu, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad fizycznych i prawnych.
6) Zakupiony sprzęt - w każdej z części - powinien odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
7) Dostarczone wyposażenie – w każdej z części - powinno być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE.
8) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
9) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sprzętu oraz kart gwarancyjnych do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
10) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem lub normami.
11) I Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
12) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.
13) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości minimum 12 miesięcy. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i w każdej części będzie liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zakres gwarancji, uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

38425400-4 - Aparaty do oceny struktury

38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 20%= 20 pkt.
3) Termin realizacji [T] 20%=20 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenie. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji lub wpisze okres inny niż 12, 18 lub 24 miesiące (za wyjątkiem wpisania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące) to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 12 miesięcy 0 pkt
 18 miesięcy 10 pkt
 24 miesięcy i więcej 20 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach: 12,18 lub 24).

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji:

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 50 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 50 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 Do 30 dni kalendarzowych 20 pkt
 Od 31 dni do 40 dni kalendarzowych 10 pkt
 Od 41 dni do 50 dni kalendarzowych 0 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G+T
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część – Destylarka do analizy azotu/bialka metodą Kjeldahla – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1B do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.
2) Wszystkie wymagania określone w załącznikach nr 1A/1B/1C do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
3) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodził z wystawy lub zwrotu, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad fizycznych i prawnych.
6) Zakupiony sprzęt - w każdej z części - powinien odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
7) Dostarczone wyposażenie – w każdej z części - powinno być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE.
8) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
9) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sprzętu oraz kart gwarancyjnych do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
10) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem lub normami.
11) I Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia
o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
12) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.
13) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości minimum 12 miesięcy. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i w każdej części będzie liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zakres gwarancji, uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

38425400-4 - Aparaty do oceny struktury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 20%= 20 pkt.
3) Termin realizacji [T] 20%=20 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenie. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji lub wpisze okres inny niż 12, 18 lub 24 miesiące (za wyjątkiem wpisania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące) to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 12 miesięcy 0 pkt
 18 miesięcy 10 pkt
 24 miesięcy i więcej 20 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach: 12,18 lub 24).

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji:

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 50 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 50 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 Do 30 dni kalendarzowych 20 pkt
 Od 31 dni do 40 dni kalendarzowych 10 pkt
 Od 41 dni do 50 dni kalendarzowych 0 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G+T
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III- Zestaw spektrometru gamma z detektorem scyntylacyjnym – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1C do SWZ

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.
2) Wszystkie wymagania określone w załącznikach nr 1A/1B/1C do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
3) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodził z wystawy lub zwrotu, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad fizycznych i prawnych.
6) Zakupiony sprzęt - w każdej z części - powinien odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
7) Dostarczone wyposażenie – w każdej z części - powinno być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE.
8) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
9) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sprzętu oraz kart gwarancyjnych do poszczególnych urządzeń wydanych przez producenta w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
10) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem lub normami.
11) I Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
12) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.
13) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości minimum 12 miesięcy. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i w każdej części będzie liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zakres gwarancji, uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (A/B/C) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

38425400-4 - Aparaty do oceny struktury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 20%= 20 pkt.
3) Termin realizacji [T] 20%=20 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenie. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji lub wpisze okres inny niż 12, 18 lub 24 miesiące (za wyjątkiem wpisania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące) to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 12 miesięcy 0 pkt
 18 miesięcy 10 pkt
 24 miesięcy i więcej 20 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach: 12,18 lub 24).

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji:

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 50 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 50 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 Do 30 dni kalendarzowych 20 pkt
 Od 31 dni do 40 dni kalendarzowych 10 pkt
 Od 41 dni do 50 dni kalendarzowych 0 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G+T
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w związku z czym nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części I części II, części III:
1) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1A/1B/1C do SWZ (w zależności od części na którą wykonawca składa ofertę). Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załączniki poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ oraz zaznaczenie czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.
Uwaga:
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.

2) karty katalogowe/techniczne oferowanych urządzeń obejmujące informacje potwierdzające spełniane przez te urządzenia wymaganych parametrów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Uzupełnieniu będzie podlegać specyfikacja techniczna (załącznik nr 1A/1B/1C do SWZ) oraz karty katalogowe/techniczne. Wezwanie nie ma zastosowania jeżeli, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ;
2) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A lub załącznik nr 1B do SWZ, lub załącznik nr 3C do SWZ (wykonawca składa specyfikację techniczną adekwatną do części na którą składana jest oferta);
2) karty katalogowe/techniczne zaoferowanych urządzeń (wykonawca składa karty adekwatnie do części na którą składana jest oferta);
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu -wg załącznika nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
5) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik wykonawcy
6) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem X.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części I w wysokości 1500,00, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), dla części II w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) , dla części III w wysokości 900,00 zł (słownie dziewięćset złotych);
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 10 1010 1339 0018 2113 9120 0000. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – „Wadium, znak sprawy WIW.272.230.2023.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.
9. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
10. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W każdej części wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku w danej części wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych przedmiotu umowy – w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
2) dostępności przedmiotu umowy lub jego części na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, o ile Wykonawca dochował należytej staranności, w ich pozyskaniu. W takim przypadku Wykonawca może dostarczyć przedmiot umowy który spełnia wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla zastępczego przedmiotu umowy lub części wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.
3) pojawienie się na rynku części, materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub czasu i kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia na którą wyraził zgodę Zamawiający,
4) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
b) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
c) będących wynikiem zmiany obowiązujących przepisów,
5) w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż trzy (3) dni od daty opublikowania właściwego aktu prawnego). Zmiany ta obowiązuje od daty wejścia w życie właściwych aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,) mającej wpływ na realizację umowy.
4. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie daje Wykonawcy prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyższe zmiany są zmianami, na które Zamawiający może ale nie musi wyrazić zgody. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy w szczególności:
1) zmiana danych teleadresowych strony umowy,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-prawna umowy (np. zmiana rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.