eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem parkOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Hajnowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856823047

1.5.8.) Numer faksu: 856824220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07b55691-5eaa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036059/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b55691-5eaa-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
11.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
11.3 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b55691-5eaa-11ee-9aa3-96d3b4440790 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania /konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia określonymi w SWZ.
UWAGA:
W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny „Formularz oferty (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego „Formularza ofertowego”, który umożliwiła Platforma e-zamówienia) podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: „ Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik( w tym miejscu pojawia się nazwa pliku nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie.” W takim przypadku należy wybrać opcję „Tak chcę kontynuować .
15.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty /wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę „ system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w których znajdują się dwa pola drag &drop („przeciągnij” i „upuść „) służące do dodawania plików. Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia „Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych.
15.3 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.powiat.hajnowka.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1.
1.Inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor danych osobowych Violetta Miniuk, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym znak: OA.272.76.2023 pn.:”Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park”
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ ustawa Pzp”);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67).
5.Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6.. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7.. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.76.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 334659,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, pod park kieszonkowy zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną obejmującą projekt zagospodarowania zieleni oraz projekt zagospodarowania terenu.
4.2 Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3 Szczegółowy opis i zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów, jakości oraz standardu wykonania, zawarty został w:
4.3.1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ:
a) Projekcie zagospodarowania terenu
b) Przedmiarach robót
c) STWiOR.
4.3.2 Projektowanych istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
4.4 Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują m. in:
- rozbiórkę starych murków na terenie docelowo przeznaczonym na park kieszonkowy,
- wykonanie pielęgnacji starych drzew i krzewów iglastych rosnących na działce,
- wykonanie ścieżek i placyków edukacyjnych,
- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
- stworzenie infrastruktury takiej jak budki lęgowe, karmniki, poidełka dla owadów,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. bioróżnorodności,
wykonanie i ustawienie ławek i koszy na śmieci.
4.4.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacja projektową, na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

44113100-6 - Materiały chodnikowe

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena brutto” – C
2) „Okres oferowanej gwarancji – G

14.2 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga w (%)
Sposób oceny wg wzoru
1
Cena brutto (C)
60%
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cmin
PC = ----------- x 60 pkt
Cbad
PC – ilość punktów za kryterium cena
C min – najniższa cena oferowana spośród ofert nieodrzuconych
C bad – cena oferty badanej

2
Okres oferowanej gwarancji (G)
40%
Kryterium „Okres oferowanej gwarancji liczone w okresach miesięcznych.
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
Gb
PG = ----------- x 40 pkt
Gmax
PG – ilość punktów za kryterium okres oferowanej gwarancji
Gʙ – okres oferowanej gwarancji podany w badanej ofercie
Gₘₐₓ – najdłuższy okres oferowanej gwarancji


14.3 Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny okres 60 miesięcy, jednak w takim przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy tj. najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Oferowany okres gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
14.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (P) obliczoną na podstawie wzoru:
P = PC + PG
gdzie:
P - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Oferowany okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres oferowanej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca powinien wykazać oraz załączyć dowody potwierdzające, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem była budowa terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2022 r. poz. 916 ze zm.), o wartości robót brutto co najmniej 100.000,00 zł.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) osobę przewidzianą do kierowania pracami dotyczącymi projektu zieleni posiadającą wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub sztuka krajobrazu lub ogrodnictwo oraz co najmniej 3 lat doświadczenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu zamówień - co najmniej jednej usługi, której przedmiotem była budowa terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, o wartości robót brutto co najmniej 100.000,00 zł, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania pracami dotyczącymi projektu zieleni, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4 ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymagane w pkt 8.3.2 SWZ każdy z Wykonawców składa oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w pkt 8.3.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 ustawy PZP – „Istotna zmiana umowy” i art. 455 ustawy PZP - „Zmiany umowy niewymagające przeprowadzenia nowego postępowania”

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b55691-5eaa-11ee-9aa3-96d3b4440790 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania /konkursy”).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.