eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącejOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. M. J. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e904ea4-53b0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079243/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Profilu Nabywcy. Dopuszczalna jest również komunikacja
elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail:
przetargi@um.trzebnica.pl. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Oferty należy składać poprzez Platformę, w sposób określony w rozdziale XVI SWZ. 1. Oferty, oświadczenia, o których
mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. X ust. 2 SWZ, oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. IX ust. 4 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SWZ,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 t.j.). 2. Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
określonych w ust. 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg(.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf 4. Wykonawca może przekazywać dokumenty w postępowaniu w formacie poddającym dane kompresji.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z 5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 występują:
.rar .gif .bmp. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 7. Ofertę oraz oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności w jednej z następujących form: a. w formie elektronicznej -
elektroniczny oryginał pliku opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, b. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, c. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej potrzeby przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;
• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Trzebnica: iod@um.trzebnica.pl;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w ramach postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w związku z powinnością wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, w celu:
- prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności w szczególności związane z uzyskaniem, weryfikacją i
oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach, oświadczeniach, pełnomocnictwach, przedmiotowych i podmiotowych środkach
dowodowych (wraz z ich wyjaśnieniami i uzupełnieniami), - przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom
kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz zagranicznych instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych
ze sprawdzeniem zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy PZP oraz prawidłowym wydatkowaniem
środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020, poz. 2176 t.j. z późn. zm.); • odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentacji z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w
postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegać zastrzeżeniu określa art. 222 ust. 5
ustawy PZP (nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom
upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 78 ustawy PZP, a
następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, dane
będą przechowywane przez okres trwałości projektu, wynikający z umowy o dofinansowanie. • obowiązek podania danych
osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia
prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych
ofert w ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu; • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak
również dane osobowe nie
będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; • wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna,
że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. W zakres zamówienia wchodzi:
ZADANIE I – Roboty drogowe i elektryczne - przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy (na działkach nr ew. 35/63; 35/73; 35/20; 35/32; 35/24; 35/50 AM-38 i działka nr 110 AM-10 obręb Trzebnica) wraz z budową oświetlenia, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Zakład Usługowo-Handlowy „RR” mgr inż. Ryszard Jóźwik, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica, zwaną dalej „Jednostką projektowania”, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 3 i opisanych jako UWAGA!
UWAGA!
1) przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy:
a. zweryfikować stan uzbrojenia terenu z danymi z zasobów,
b. wyznaczyć w terenie granice pasa drogowego,
c. zabezpieczyć punkty osnowy,
d. powiadomić gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
e. dokonać inwentaryzacji oświetlenia w terenie,
f. wykonać zadymienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne przy pomocy wytwornicy dymu celem wykrycia nielegalnych przyłączy odprowadzających wodę opadową z przyległych posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. Zadymianie powinno być wykonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO sp. z o.o. i zakończone sporządzeniem stosownego protokołu,
g. wykonać sprawdzenia pod kątem obecności nielegalnych zrzutów wód opadowych z przyległych terenów prywatnych na teren pasa drogowego poprzez np. wystawione rury. Każdy taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu oraz Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO sp. z o.o.
2) na czas robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd i dojście do posesji mieszkańcom, służbom ratowniczym i socjalnym,
3) w cenie oferty Wykonawca winien sporządzić projekt, uzyskać zatwierdzenie, dokonać powiadomień i wynieść w terenie ORT,
4) Wykonawcy winni ustanowić:
Dla zadania 1 - Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, spełniającego wymagania określone przepisami Prawa Budowlanego,
Dla zadania 2 - Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, spełniającego wymagania określone przepisami Prawa Budowlanego,
5) Zamawiający informuje, że uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej jest w trakcie procedowania, w postępowaniu załączono projekt wykonawczy branży drogowej i sanitarnej już ze zmianami – zastosować do kalkulacji ceny ofertowej
6) Lampy i słupy mają być takie same, albo równoważne z lampami już ustawionymi. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowano oprawy LED STR N1 o mocy 40W ze strumieniem świetlnym 7000lm, z optyką T1, o efektywności świetlnej max 175lm/W prod. Perfand LED na wysięgnikach jednoramiennych lub dwuramiennych aluminiowych (anodowane) o wysięgu 1,5m typ WRP1 oraz WRP2 firmy Rosa.
a. Parametry równoważności dla opraw oświetleniowych:
i. moc 40W
ii. strumień świetlny 7000lm,
iii. optyka T1,
iv. efektywność świetlna max 175lm/W
b. Parametry równoważności dla wysięgników oraz słupów oświetleniowych: wysięgniki jednoramienne lub dwuramienne aluminiowe (anodowane) o wysięgu 1,5m przystosowane do montażu na okrągłych słupach aluminiowych, anodowanych 8m.
Należy zachować kolorystykę słupów i wysięgników, nawiązując do istniejącego oświetlenia.
7) Płyty betonowe drogowe stanowiące obecną nawierzchnię drogi należy przetransportować na miejsce wskazane przez Inwestora, odległość transportu do 2 km
8) Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej KD 1 PPØ 400 mm od wylotu do rowu melioracyjnego Wy do studni D8 (studnia do wykonania) długości 242,20 m (ul. Porzeczkowa), który to odcinek zostanie wykonany w następnym etapie inwestycji. Odcinek ten nie jest objęty przedmiarem robót.
9) Dodatkowo należy wykonać:
a) odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy 400mm, długości 60,00 m od studni D8 do wylotu do rowu D12 (wraz ze studnią D1P i osadnikiem piasku Osp),
b) czyszczenie i regulację odbiornika – rowu R-N72 wraz z wylotem kanalizacji deszczowej z umocnieniem dna i skarp rowu przy wylocie oraz.
Roboty do wykonania ujęte w przedmiarze robót.
10) Zakres prac wyłączonych z wykonania oraz zakres prac do wykonania dodatkowo w branży sanitarnej (punkt 8 i 9), opisano w Projekcie Techniczno – Wykonawczym – do projektu budowlanego zamiennego „Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” branża drogowa – (Opis techniczny, punkt 8. Odwodnienie oraz rys. nr 2), wykonanego przez Zakład Usługowo – Handlowy „RR mgr inż. Ryszard Jóźwik, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica.
11) Przebudowa ul. Porzeczkowej nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i będzie przedmiotem realizacji kolejnego etapu inwestycji. Wszelkie prace/roboty, które zgodnie z dokumentacją dotyczą ul. Porzeczkowej należy pominąć przy dokonywaniu wyliczenia ceny ofertowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. W zakres zamówienia wchodzi:
ZADANIE II – Roboty kanalizacyjne - budowa sieci kanalizacji deszczowej, realizowana na podstawie: Projektu Budowlanego – Zmiana „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyłączami, rurociąg tłoczny, pompownia, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna linia zasilająca oraz przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Czereśniowej”,
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Zakład Usługowo-Handlowy „RR” mgr inż. Ryszard Jóźwik, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica, zwaną dalej „Jednostką projektowania”, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 3 i opisanych jako UWAGA!
UWAGA!
1) przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy:
a. zweryfikować stan uzbrojenia terenu z danymi z zasobów,
b. wyznaczyć w terenie granice pasa drogowego,
c. zabezpieczyć punkty osnowy,
d. powiadomić gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
e. dokonać inwentaryzacji oświetlenia w terenie,
f. wykonać zadymienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne przy pomocy wytwornicy dymu celem wykrycia nielegalnych przyłączy odprowadzających wodę opadową z przyległych posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. Zadymianie powinno być wykonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO sp. z o.o. i zakończone sporządzeniem stosownego protokołu,
g. wykonać sprawdzenia pod kątem obecności nielegalnych zrzutów wód opadowych z przyległych terenów prywatnych na teren pasa drogowego poprzez np. wystawione rury. Każdy taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu oraz Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO sp. z o.o.
2) na czas robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd i dojście do posesji mieszkańcom, służbom ratowniczym i socjalnym,
3) w cenie oferty Wykonawca winien sporządzić projekt, uzyskać zatwierdzenie, dokonać powiadomień i wynieść w terenie ORT,
4) Wykonawcy winni ustanowić:
Dla zadania 1 - Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, spełniającego wymagania określone przepisami Prawa Budowlanego,
Dla zadania 2 - Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, spełniającego wymagania określone przepisami Prawa Budowlanego,
5) Zamawiający informuje, że uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej jest w trakcie procedowania, w postępowaniu załączono projekt wykonawczy branży drogowej i sanitarnej już ze zmianami – zastosować do kalkulacji ceny ofertowej
6) Lampy i słupy mają być takie same, albo równoważne z lampami już ustawionymi. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowano oprawy LED STR N1 o mocy 40W ze strumieniem świetlnym 7000lm, z optyką T1, o efektywności świetlnej max 175lm/W prod. Perfand LED na wysięgnikach jednoramiennych lub dwuramiennych aluminiowych (anodowane) o wysięgu 1,5m typ WRP1 oraz WRP2 firmy Rosa.
a. Parametry równoważności dla opraw oświetleniowych:
i. moc 40W
ii. strumień świetlny 7000lm,
iii. optyka T1,
iv. efektywność świetlna max 175lm/W
b. Parametry równoważności dla wysięgników oraz słupów oświetleniowych: wysięgniki jednoramienne lub dwuramienne aluminiowe (anodowane) o wysięgu 1,5m przystosowane do montażu na okrągłych słupach aluminiowych, anodowanych 8m.
Należy zachować kolorystykę słupów i wysięgników, nawiązując do istniejącego oświetlenia.
7) Płyty betonowe drogowe stanowiące obecną nawierzchnię drogi należy przetransportować na miejsce wskazane przez Inwestora, odległość transportu do 2 km
8) Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej KD 1 PPØ 400 mm od wylotu do rowu melioracyjnego Wy do studni D8 (studnia do wykonania) długości 242,20 m (ul. Porzeczkowa), który to odcinek zostanie wykonany w następnym etapie inwestycji. Odcinek ten nie jest objęty przedmiarem robót.
9) Dodatkowo należy wykonać:
a) odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy 400mm, długości 60,00 m od studni D8 do wylotu do rowu D12 (wraz ze studnią D1P i osadnikiem piasku Osp),
b) czyszczenie i regulację odbiornika – rowu R-N72 wraz z wylotem kanalizacji deszczowej z umocnieniem dna i skarp rowu przy wylocie oraz.
Roboty do wykonania ujęte w przedmiarze robót.
10) Zakres prac wyłączonych z wykonania oraz zakres prac do wykonania dodatkowo w branży sanitarnej (punkt 8 i 9), opisano w Projekcie Techniczno – Wykonawczym – do projektu budowlanego zamiennego „Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” branża drogowa – (Opis techniczny, punkt 8. Odwodnienie oraz rys. nr 2), wykonanego przez Zakład Usługowo – Handlowy „RR mgr inż. Ryszard Jóźwik, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica.
11) Przebudowa ul. Porzeczkowej nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i będzie przedmiotem realizacji kolejnego etapu inwestycji. Wszelkie prace/roboty, które zgodnie z dokumentacją dotyczą ul. Porzeczkowej należy pominąć przy dokonywaniu wyliczenia ceny ofertowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dla Zadania I - zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie, polegające na wykonaniu budowy drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 000,00 m2,
dla Zadania II - zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie, polegające na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 500,00 mb,
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zmówienia, tj.:
Dla Zadania I - 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej – do kierowania robotami,
Dla Zadania II - 1 osobą posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami – w zakresie sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, nazwy zadań w których brały udział a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełnione wyliczenie ceny ofertowej, stanowiące załącznik nr 1 do oferty. Wyliczenie ceny ofertowej musi zostać wypełnione i załączone do oferty. Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 niniejszej SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 9 do SWZ),
e) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ),
f) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału IX SWZ, oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 10 do SWZ),
g) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
h) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w lit. b składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla Zadania I - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Dla Zadania II – 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych)
Łącznie dla obu zadań wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j. z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, w tytule przelewu należy wpisać: „WADIUM – ZP.271.16.2023”.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XI SWZ.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIII. ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. Wzór gwarancji wadialnej stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
9. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy załączyć:
- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału IX SWZ,
oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ),
- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa każdy z
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach dla zadania, którego dotyczy:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót, jeżeli za te okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
h) gdy nastąpi wpływ na należyte wykonanie umowy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub związanych z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa,
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym,
Ponieważ wszystkie zmiany umowy przekraczają dopuszczalną przez system ilość znaków, pozostałe zmiany wymienione
są we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 11:15

8.2.) Miejsce składania ofert: a) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania w miejscu „Formularz”, „Oferta/Wniosek Wykonawcy” dołączając do oferty wszystkie wymagane w rozdz. XV ust. 6 podpisane pliki.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja pn.:"Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej" współfinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.