eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowa dawnych pomieszczeń kas na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12.Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowa dawnych pomieszczeń kas na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 437 36 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krosno.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowa dawnych pomieszczeń kas na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b760bf4-5e30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126052/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowa dawnych pomieszczeń kas na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b760bf4-5e30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelka korespondencja w języku obcym winna być składana wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zwanej dalej również „Platformą”.
3. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Platforma e-Zamówienia w ramach usług komunikacji dostarcza szereg formularzy umożliwiających elektroniczną komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Komunikacja wymaga zarejestrowania się na Platformie i jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika platformy. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli użytkownik nie posiada konta powinien zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
8. W zakładce „Centrum pomocy” dostępne są interaktywne materiały instruktażowe oraz instrukcje obsługi użytkowników Platformy dla poszczególnych usług i funkcjonalności.
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na tej Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamówienia ma pełny dostęp do formularzy danego postępowania: złożenia i wycofania oferty a także do „Formularza do komunikacji”.
10. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ i innych dokumentów wystarczającym jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
13. W przypadku problemów technicznych, niedostępności i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 6/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowy dawnych pomieszczeń kas na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. Z przedmiotu zamówienia wyłączony jest następujący zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej:
- wymiany na nowe istniejących drzwi drewnianych z przedsionka pomieszczeń sanitarnych na korytarz na poziomie +2 w zabytkowej części budynku,
- wymiany na nowe istniejących drzwi drewnianych z przedsionka pomieszczeń sanitarnych na korytarz na poziomie +3 w zabytkowej części budynku,
- wymiany na nowe istniejących drzwi drewnianych z pom. porządkowego na korytarz na poziomie +3 w zabytkowej części budynku.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać:
1) Demontaż zabudowy meblowej w pom. nr 412 na poziomie +4 w zabytkowej części budynku,
2) Wykonanie otworu o wym. ok. 1,02 x 2,08 m w ścianie pomiędzy pom. nr 411 a pom nr 412 pod montaż drzwi płytowych,
3) Montaż drzwi płytowych o wym. 90x200 cm, akustycznych Rw = 42 dB, pokrytych okleiną cpl 0,7 mm w kolorze zbliżonym do odbojnic zamontowanych na ścianie
w pomieszczeniu nr 412 (jasne drewno), ościeżnica regulowana na grubość muru (ok. 50 cm ) z listwami 6 cm w kolorze skrzydła,
4) Uzupełnienie posadzki w miejscu wykonanego otworu drzwiowego panelami podłogowymi o klasie ścieralności AC5 w kolorze zbliżonym do koloru paneli
w pomieszczeniu nr 412,
5) Montaż listew progowych w miejscu połączenia nowej posadzki z paneli z istniejącą posadzką w pom. nr 411 i pom. nr 412.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, a jest to dokumentacja projektowa, wraz z pozwoleniem na budowę nr110/2023 z dnia 10.07.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena: 60 %

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 40%


1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%=1pkt).
2. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:

Pc = Cn/Cb * 60

gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium Cena, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb - cena oferty ocenianej niepodlegająca odrzuceniu;
* - znak mnożenia
/-znak dzielenia
3. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:

Pg =Ogb/Ogn * 40

Gdzie:
Pg - liczba punktów w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Ogb - okres gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Ogn - okres gwarancji jakości i rękojmi najdłuższy spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu;
*- znak mnożenia

Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości określony zostanie w miesiącach licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych, zostanie odrzucona.

4. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:

P = Pc + Pg

5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach wszystkich kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Brak wymogu w tym zakresie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 6A do SWZ.
2. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2-3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby– załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System do składania ofert jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.