eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baruchowo › Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARUCHOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Baruchowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-821

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 284 56 82

1.5.8.) Numer faksu: 284 58 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baruchowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bbc61ef-5e28-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.baruchowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://e-propublico.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baruchowo. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBR.271.15.2023.KG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowych mebli i innego wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach w obiekcie położonym w Gminie Baruchowo, 87-812 Baruchowo.
1.2. Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Oferta musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od
założonych przez Zamawiającego.
1.3. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
2. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich elementów zamówienia jeśli przy opisie aranżacji wnętrz nie określono inaczej.
2.1. Wykonawca dostarczy:
a) meble i inne wyposażenie fabrycznie nowe i pełnowartościowe, nie noszące znamion jakiegokolwiek używania i uszkodzenia,
b) zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem bezpośrednio po ich dostarczeniu i zamontowaniu w wyznaczonym miejscu.
3. Rzuty poziomów, Zamawiający załączył do dokumentacji i udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający dla wybranych mebli przedstawił zdjęcia modeli przykładowych, które zostały dobrane jako referencyjne wśród ogólnie dostępnych na rynku, by przybliżyć wykonawcom oczekiwania zamawiającego.
5. Ze względu na charakter budynku, jego specyficzne przeznaczenie, układ pomieszczeń i przypisane funkcjonalności należy trzymać się opisu i wytycznych w nim zawartych :
a) jeśli podano określone parametry jakościowe i techniczne - wyposażenie oferowane przez wykonawcę musi je spełniać lub przewyższać;
b) Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SWZ, Zamawiający sugeruje pobranie wymiarów z natury - jeśli w opisach podano konkretne zakresy tolerancji wymiarowej dla danego mebla, dostosowane do projektu i specyfiki pomieszczeń, nie wolno ich przekroczyć.
c) podana kolorystyka musi zostać zachowana - opis zawiera odniesienia do materiałów i tapicerek ogólnie dostępnych na rynku lub odwołuje się do palet kolorystycznych.
d) w przypadku elementów wyposażenia stanowiących projekt indywidualny - meble należy wykonać dokładnie zgodnie z opisem i koncepcją Zamawiającego.
6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (kolorów farb, oklein, oklein drewnopodobnych i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych przez Zamawiającego celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki przed skierowaniem do realizacji mebli.
7. Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju zabudów Wykonawca winien wziąć pod uwagę stan zastany. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie dodatkowe elementy konstrukcyjne i akcesoria, których zastosowanie wynika z indywidualnej technologii Wykonawcy i jest konieczne do zapewnienia bezpiecznego i ergonomicznego korzystania z danego elementu meblowego
8. Przed przystąpieniem do etapu realizacji należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury.
9. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.
10. Jeżeli wymagane jest posiadanie przez dany produkt certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
11. Zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, posiadają znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39143000-6 - Meble do sypialni, jadalni i salonu

39144000-3 - Meble łazienkowe

39151000-5 - Meble różne

39153000-9 - Meble konferencyjne

39161000-8 - Meble przedszkolne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowych mebli i innego wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach w obiekcie położonym w Gminie Baruchowo, 87-812 Baruchowo.
1.2. Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Oferta musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od
założonych przez Zamawiającego.
1.3. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
2. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich elementów zamówienia jeśli przy opisie aranżacji wnętrz nie określono inaczej.
2.1. Wykonawca dostarczy:
a) meble i inne wyposażenie fabrycznie nowe i pełnowartościowe, nie noszące znamion jakiegokolwiek używania i uszkodzenia,
b) zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem bezpośrednio po ich dostarczeniu i zamontowaniu w wyznaczonym miejscu.
3. Rzuty poziomów, Zamawiający załączył do dokumentacji i udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający dla wybranych mebli przedstawił zdjęcia modeli przykładowych, które zostały dobrane jako referencyjne wśród ogólnie dostępnych na rynku, by przybliżyć wykonawcom oczekiwania zamawiającego.
5. Ze względu na charakter budynku, jego specyficzne przeznaczenie, układ pomieszczeń i przypisane funkcjonalności należy trzymać się opisu i wytycznych w nim zawartych :
a) jeśli podano określone parametry jakościowe i techniczne - wyposażenie oferowane przez wykonawcę musi je spełniać lub przewyższać;
b) Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SWZ, Zamawiający sugeruje pobranie wymiarów z natury - jeśli w opisach podano konkretne zakresy tolerancji wymiarowej dla danego mebla, dostosowane do projektu i specyfiki pomieszczeń, nie wolno ich przekroczyć.
c) podana kolorystyka musi zostać zachowana - opis zawiera odniesienia do materiałów i tapicerek ogólnie dostępnych na rynku lub odwołuje się do palet kolorystycznych.
d) w przypadku elementów wyposażenia stanowiących projekt indywidualny - meble należy wykonać dokładnie zgodnie z opisem i koncepcją Zamawiającego.
6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (kolorów farb, oklein, oklein drewnopodobnych i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych przez Zamawiającego celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki przed skierowaniem do realizacji mebli.
7. Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju zabudów Wykonawca winien wziąć pod uwagę stan zastany. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie dodatkowe elementy konstrukcyjne i akcesoria, których zastosowanie wynika z indywidualnej technologii Wykonawcy i jest konieczne do zapewnienia bezpiecznego i ergonomicznego korzystania z danego elementu meblowego
8. Przed przystąpieniem do etapu realizacji należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury.
9. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.
10. Jeżeli wymagane jest posiadanie przez dany produkt certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
11. Zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, posiadają znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowych mebli i innego wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach w obiekcie położonym w Gminie Baruchowo, 87-812 Baruchowo.
1.2. Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Oferta musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od
założonych przez Zamawiającego.
1.3. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
2. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich elementów zamówienia jeśli przy opisie aranżacji wnętrz nie określono inaczej.
2.1. Wykonawca dostarczy:
a) meble i inne wyposażenie fabrycznie nowe i pełnowartościowe, nie noszące znamion jakiegokolwiek używania i uszkodzenia,
b) zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem bezpośrednio po ich dostarczeniu i zamontowaniu w wyznaczonym miejscu.
3. Rzuty poziomów, Zamawiający załączył do dokumentacji i udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający dla wybranych mebli przedstawił zdjęcia modeli przykładowych, które zostały dobrane jako referencyjne wśród ogólnie dostępnych na rynku, by przybliżyć wykonawcom oczekiwania zamawiającego.
5. Ze względu na charakter budynku, jego specyficzne przeznaczenie, układ pomieszczeń i przypisane funkcjonalności należy trzymać się opisu i wytycznych w nim zawartych :
a) jeśli podano określone parametry jakościowe i techniczne - wyposażenie oferowane przez wykonawcę musi je spełniać lub przewyższać;
b) Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SWZ, Zamawiający sugeruje pobranie wymiarów z natury - jeśli w opisach podano konkretne zakresy tolerancji wymiarowej dla danego mebla, dostosowane do projektu i specyfiki pomieszczeń, nie wolno ich przekroczyć.
c) podana kolorystyka musi zostać zachowana - opis zawiera odniesienia do materiałów i tapicerek ogólnie dostępnych na rynku lub odwołuje się do palet kolorystycznych.
d) w przypadku elementów wyposażenia stanowiących projekt indywidualny - meble należy wykonać dokładnie zgodnie z opisem i koncepcją Zamawiającego.
6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (kolorów farb, oklein, oklein drewnopodobnych i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych przez Zamawiającego celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki przed skierowaniem do realizacji mebli.
7. Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju zabudów Wykonawca winien wziąć pod uwagę stan zastany. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie dodatkowe elementy konstrukcyjne i akcesoria, których zastosowanie wynika z indywidualnej technologii Wykonawcy i jest konieczne do zapewnienia bezpiecznego i ergonomicznego korzystania z danego elementu meblowego
8. Przed przystąpieniem do etapu realizacji należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury.
9. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.
10. Jeżeli wymagane jest posiadanie przez dany produkt certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
11. Zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, posiadają znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 300.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.; Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 8 732.04 PLN
Zad. 2 - 933.90 PLN
Zad. 3 - 2 103.75 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.