eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woźniki › Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskimOgłoszenie z dnia 2023-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Woźniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Woźniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.5.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c18f098f-5de3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039257/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wozniki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Woźnik. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację dróg gminnych, polegającą na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni z betonu, utwardzeniu obu stron poboczy wykonanego z kruszywa łamanego i istniejących zjazdów.
Zakres opracowania obejmuje drogi gminne:
- ul. Cicha, Dyrdy,
- ul. Dworcowa, Woźniki,
- ul. Grójecka, Psary,
- ul. Leśna, Mzyki,
- Niegolewka,
- ul. Partyzantów, Piasek,
- ul. Plebiscytowa, Lubsza,
- Sulów,
- ul. Wiejska, Kamieńskie Młyny.
Zakres prac obejmuje:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- profilowanie istniejącej podbudowy,
- regulacja urządzeń,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi,
- wykonanie nowej nawierzchni poboczy,
- urządzenie zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiąca załącznik do SWZ.
2) Ponieważ zadanie realizowane w ramach zamówienia publicznego przeznaczone jest do użytku osób fizycznych zadanie winno być realizowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty "WYKAZ MATERIAŁOW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załącznika "Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: - Cena – 60; - Okres gwarancji – 40. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: - Cena: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie; - Okres gwarancji: Liczba punktów = Ozn war2, 0 pkt - 36 miesięcy, 10 pkt - 48 miesięcy, 20 pkt - 60 miesięcy. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w Woźnikach w ulicy bocznej od ul. Młyńskiej.
Zakres prac:
- budowa sieci wodociągowej ?90 o łącznej długości 148,9 mb
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 110mm w punkcie "W1",
- zabudowa 1 sztuki hydrantu podziemnego DN80mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiąca załącznik do SWZ.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty "WYKAZ MATERIAŁOW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załącznika "Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: - Cena – 60; - Okres gwarancji – 40. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: - Cena: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie; - Okres gwarancji: Liczba punktów = Ozn war2, 0 pkt - 36 miesięcy, 10 pkt - 48 miesięcy, 20 pkt - 60 miesięcy. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę dwóch placów zabaw w Woźnikach, znajdujących się przy ulicach: Dworcowej oraz Obrony Narodowej.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej będzie polegać na: powiększeniu powierzchni przeznaczonej na plac zabaw, wykonaniu ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych, montażu ławek, leżaków oraz koszy na śmieci, zagospodarowaniu części placu zielenią niską oraz piaskiem.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrony Narodowej będzie polegać na: dołożeniu elementów malej architektury oraz montażu ławek, leżaków, koszy na śmieci, stolików z ławkami, stołu do gry w szachy/warcaby, zagospodarowaniu części placu zielenią niską i wysoką.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiąca załącznik do SWZ.
2) Ponieważ zadanie realizowane w ramach zamówienia publicznego przeznaczone jest do użytku osób fizycznych zadanie winno być realizowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty "WYKAZ MATERIAŁOW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załącznika "Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: - Cena – 60; - Okres gwarancji – 40. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: - Cena: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie; - Okres gwarancji: Liczba punktów = Ozn war2, 0 pkt - 36 miesięcy, 10 pkt - 48 miesięcy, 20 pkt - 60 miesięcy. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej szafy telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Konieczność przebudowy szafy wynika z występującej kolizji ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, ul. Asfaltowej w Woźnikach.
Zakres robot obejmuje:
- budowę studni kablowej typu SKO-2g z pokrywą typu ciężkiego ryglowaną,
- budowę szafy telekomunikacyjnej o pojemności 1200 par,
- budowę kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,6,
- zabezpieczenie kabla rozdzielczego rurą HDPE ?110/6,3,
- zabezpieczenie kabla energetycznego niskiego napięcia rurą dwudzielną ?110.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiąca załącznik do SWZ.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty "WYKAZ MATERIAŁOW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załącznika "Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: - Cena – 60; - Okres gwarancji – 40. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: - Cena: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie; - Okres gwarancji: Liczba punktów = Ozn war2, 0 pkt - 36 miesięcy, 10 pkt - 48 miesięcy, 20 pkt - 60 miesięcy. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją inwestycji pn.: " Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim ". Nadzór inwestorski obejmuje następujące zadania:
- zadanie nr 1 - Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- "Modernizacja dróg w gminie Woźniki - nawierzchnie bitumiczne dróg gminnych
- zadanie nr 2 - Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Woźnikach w ulicy bocznej od ul. Młyńskiej.
- zadanie nr 3 - Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich poprzez rozbudowę i przebudowę 2 placów zabaw
- zadanie nr 4 - Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- Przebudowa szafy telekomunikacyjnej przy ul. Asfaltowej w Woźnikach

Szczegółowy zakres robót budowlanych, objętych nadzorem wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023., poz. 682),
2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą Inwestycji,
3. wspieranie Zamawiającego i Inwestora we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
4. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
6. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
7. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Inwestycji,
8. weryfikacja przedłożonych kosztorysów na roboty zamienne lub dodatkowe.
9. nadzorowanie robót zamiennych lub dodatkowych.
10. prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy.
11. bezwzględne zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.
12. dbałość o interesy zamawiającego w trakcie realizacji umowy
13. składanie raportów na piśmie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji,
14. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
15. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
16. organizacja i prowadzenie narad budowy co dwa tygodnie.
17. sporządzanie szczegółowych protokołów, wykazów, zestawień, w tym protokołu inwentaryzacji robót w toku, w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót.
18. regularny pobyt inspektora nadzoru na budowie potwierdzony podpisem na liście obecności przechowywanej w biurze budowy dostosowany do pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Inwestora.
19. opracowywanie dwutygodniowego raportu z zrealizowanych prac na budowie oraz raportu miesięcznego, w którym zestawione będą informacje: o postępie robót, realizacji robót w zgodności z harmonogramem, TER i TES.
20. bieżące prowadzenie TER-tabeli elementów rozliczeniowych w zgodności z przedmiarem i zawartym kontraktem z Wykonawcą robót oraz TES-tabeli elementów scalonych dla poszczególnych branż robót.
21. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji - raport końcowy
22. weryfikacja kart obmiarowych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów odbiorowych.
23. pełny udział we wszystkich czynnościach odbiorowych, a w szczególności odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych, technicznych oraz odbioru końcowego.
24. zapewnienie udziału w procesie budowy specjalisty d/s. rozliczeń oraz weryfikacji dokumentów rozliczeniowych. Po zakończeniu i rozliczeniu Nadzór Inwestorski będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych oraz innych zdarzeniach związanych z brakiem możliwości eksploatacji wybudowanych urządzeń i instalacji w czasie okresu gwarancji.
25. inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie funkcję kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria: - Cena – 60; - Doświadczenie inspektora branży drogowej skierowanego do realizacji zadania – 20, - Doświadczenie inspektora branży instalacyjnej skierowanego do realizacji zadania – 20. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Cena: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, - Cof - cena podana w ofercie, - Doświadczenie inspektora branży drogowej skierowanego do realizacji zadania: Liczba punktów = Ozn war2, - 0 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 1 robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę drogi, - 20 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi;- Doświadczenie inspektora branży instalacyjnej skierowanego do realizacji zadania: Liczba punktów = Ozn war3, - 0 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 1 robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci wodociągowej,- 20 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci wodociągowej. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora branzy instalacyjnej skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora branży drogowej skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 1:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 robót budowlanych obejmujących przebudowę lub budowę dróg w identycznej technologii jak w zadaniu (nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 2000,00 m2 w jednym zamówieniu)
UWAGA:
Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać powierzchnię w m 2 wykonanych remontów dróg w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
2. Dysponowanie:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 2:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 robót budowlanych obejmujących przebudowę lub budowę sieci wodociągowej o długości minimum 100 m
UWAGA:
Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać długość w m wykonanych wodociągów w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
2.Dysponowanie:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 3:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom objętych przedmiotem zamówienia tj. wykonanie budowy lub przebudowy lub rozbudowy placu zabaw
2. Dysponowanie:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 4:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom objętych przedmiotem zamówienia tj. wykonanie budowy lub przebudowy szafy telekomunikacyjnej
2. Dysponowanie:
-minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wcześniej obowiązujących przepisów,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 5
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonują należycie co najmniej
- jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi
- jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.(dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5); Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. (dla zadania nr 1, 2, 3, ,4,5); Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.(dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5); Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.(dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5); Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. (dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (dla zadania nr 1, 2, 3, 4,5); Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. (dla zadnia nr 1, 2, 3, 4); Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.(dla zadania nr 5);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (dla zadnia nr 1, 2, 3, 4); Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.(dla zadania nr 1, 2, 3, 4); Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. (dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.(dla zadania nr 1 2, 3, 4, 5); Wykonawca załącza do oferty wykaz jeśli powołuje się na rozwiązania równoważne. Do wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.(dla zadania nr 1, 2, 3, 4);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 20 000.00 PLN
Dla zadań:2, 3, 4, 5 wadium nie jest wymagane

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w łącznej wysokości 2 % wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy.
2. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie jest wymagane.
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy,
2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Dla zadania nr 1, 2, 3, 4
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w § 19 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
- Dla zadania nr 5
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja3PGR/2021/1687/PolskiLad, dotyczącą realizacji przez Gminę Woźniki inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim”. Zadanie polega na budowie i rozbudowie infrastruktury w Gminie Woźniki, tj. drogowej - modernizacja dróg o długości ok. 4,5 km; wodociągowej - budowa sieci o długości ok. 150 mb; rekreacyjnej - rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich poprzez rozbudowę i przebudowę 2 placów zabaw; telekomunikacyjnej - przebudowa szafy telekomunikacyjnej. Realizacja wskazanych zadań przyczyni się do znacznego wzrostu warunków życia mieszkańców Gminy Woźniki. Szeroki zakres zadania pozwoli nadgonić zaległości w odpowiednim utrzymaniu infrastruktury w gminie popegeerowskiej, jaką jest Gmina Woźniki.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do maksymalnej liczby części zamówienia: [ 4 ]
UWAGA: Powyższy zapis dotyczy wyłącznie zadań: 1, 2, 3, 4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do czterech części (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4). Złożenie oferty na wykonanie zadania 1, 2 ,3 ,4 wyłącza możliwość złożenia oferty na zadanie nr 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.