eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › Modernizacja dróg gminnych w Gminie IwkowaOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych w Gminie Iwkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 68 44 010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dfb268a-0447-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Iwkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dfb268a-0447-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054041/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00255045

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271. 9. 2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu typowych i powtarzalnych pracach modernizacyjnych takich jak:
-rozbiórki istniejącej nawierzchni,
-korytowanie oraz profilowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,
-wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych,
-skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
-wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną,
-wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej
-wyrównanie poboczy kruszywem łamanym wraz z ich skropieniem emulsją asfaltową,
-profilowanie wraz z odmuleniem rowów, itp.

Szczegółowy zakres robót określa dołączony przedmiar robót. Roboty prowadzone będą na 20 odcinkach wyznaczonych dróg o łącznej długości 10 km. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości odcinków do 20%.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej odcinków dróg przeznaczonych do modernizacji.
Ofertę można złożyć bez przeprowadzenia wizji lokalnej.

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ (dalej: „OPZ”) – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, przedmiar robót oraz szkice i rysunki dołączone do Specyfikacji .

2. Zamówienia musi zostać wykonane w terminie od daty zawarcia umowy nie później niż do 31.10.2024 r.
Zamawiający wymaga zaawansowania wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w 50% do 29.12.2023 r.
Wskazany termin oznacza podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3678715,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4145840,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3678715,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BUD-DRÓG" USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850518983

7.3.3) Ulica: Przyborów 398

7.3.4) Miejscowość: Przyborów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-825

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

odwodnienie powierzchniowe, roboty brukarskie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3678715,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.