eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu "Pełna czytelnia Rzeczypospolitej" w budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” w budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 213

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-086

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bn.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bn.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” w budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd542be5-5c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00517810/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla planowanego do realizacji projektu przez Bibliotekę Narodową w ramach ogłoszonego naboru dla VII Priorytetu Kultura, Działanie 7.1 (…)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=2e20f960-d926-4498-8417-cf74dc190586. Powyższy link prowadzi do wykazu ogłoszeń Zamawiajacego, gdzie w dziale "USŁUGI" należy wybrać sygnaturę XIV.263.11.2023

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wymogów określonych w Rozdziale VIII SWZ. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej także jako: „Platforma”) oraz poczta elektroniczna
(e-mail: przetargi@bn.org.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: #1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Zamawiający zaleca Wykonawcom założenie konta na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem, przed dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
#2. Wykonawca, przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
#3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
#4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
#5. Zamawiający dopuszcza następujący format danych przesyłanych przy użyciu Platformy: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
#6. Zamawiający określa wymagania techniczne dotyczące użycia wskazanej skrzynki poczty elektronicznej do komunikacji w postępowaniu przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@bn.org.pl):
1) dopuszczalna wielkość załączników dla jednej wiadomości e-mail: 50MB,
2) niedopuszczalne rozszerzenia plików: .ace, .vbe, .app, .docm, .exe, .ani, .reg, .scr, .vbs, .js, .ps1, .ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2.
#7. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy (odpowiednio na karcie „Zapytania/Wyjaśnienia” albo ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@bn.org.pl), z zastrzeżeniem, że Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie jest dopuszczalne przekazywanie oferty wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pośrednictwem Platformy przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): #1. Administratorem danych jest: Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
#2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłanie pisma na adres Biblioteki Narodowej, podany powyżej.
#3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
#4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Bibliotece Narodowej znajduje się w Polityce Prywatności na stronie administratora: www.bn.org.pl oraz w Rozdziale XIX SWZ.
#5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego: przewidzianego w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca pozyskał bezpośrednio; przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i Bibliotece Narodowej, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że znajdzie zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa osób, których dane dotyczą: prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, a także ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że: Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi a) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może spowodować naruszenia integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, b) skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej/prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) z uwagi na wyłączenie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: XIV.263.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 810000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 685000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wielobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów oraz STWiOR, umożliwiających wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach Biblioteki Narodowej mieszczących się przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w zakresie zadań które będą realizowane w ramach projektu pn. „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w sposób konkurencyjny przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy oraz zgodnie z postanowieniami umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowejj

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
#1. a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 dokumentacji projektowych – wielobranżowych dla budynku/budynków użyteczności publicznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca udowodni, że dysponuje następującymi osobami:
b1) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego;
b2) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego;
b3) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego;
b4) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego;
b5) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń - w specjalności telekomunikacyjnej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego.
#2. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
#3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
#4. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt 1 Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
#5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
#6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający, na podstawie art. 122 ustawy Pzp, zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
#7. Zgodnie z art. 123 ustawy Pzp Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
#8. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, który został określony wpkt. 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w związku z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, złożą wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: #1 Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. #2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. #3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - w celu potwierdzenia, że polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. #4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 1) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji projektowych wielobranżowych dla budynku/budynków użyteczności publicznej wraz z podaniem ich wartości, określeniem budynku/budynków którego dotyczyła dokumentacja (wraz z podaniem dokładnego adresu) oraz wskazaniem podmiotu na rzecz którego dokumentacja została wykonana, sporządzonego wg wzoru w Załączniku nr 6 do SWZ (Wzór Wykazu usług).
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego wg wzoru w Załączniku nr 4 do SWZ (Wzór Wykazu osób).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na mocy art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005.
Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis:
Wadium-XIV.263.11.2023-Oprac. dokumentacji projekt. w ramach projektu Pełna czytelnia Rzeczypospolitej w bud. BN przy al.Niepodległości 213.
6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, gwarancja lub poręczenie powinny zawierać zapis, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV.263.11.2023, pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadań które mają być realizowane w budynkach Biblioteki Narodowej mieszczących się przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w ramach projektu pn. „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej (…).”
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika, określając zakres jego uprawnień, oraz spełnione będą następujące wymagania:
1) zgodnie z Rozdziałem VII część A ust. 10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym wskazano w szczególności:
a) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zakres uprawnień pełnomocnika;
2) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) z treści Formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: w odpowiednim miejscu w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) należy wpisać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i dane umożliwiające ich identyfikację;
4) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VI ust. 2;
5) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Uwaga: Zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 5 SWZ jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 4 ust 8 Projektu umowy wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowo wprowadzonej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), odpowiednio do wprowadzonej zmiany. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany Umowy zgodnie z § 14 ust. 4 Projektu umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania usług;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 3 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres strony internetowej, na której mozna składać oferty: https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.