eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowo Podgórne › Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszychOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 115

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618959282

1.5.8.) Numer faksu: 618146118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowo-podgorne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnowo-podgorne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d938028-3ce7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010792/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00360881

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOP.271.39.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 174915,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w opisie zadania, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
2. Kody CPV:
31523000-8 – podświetlane znaki i szyldy
35261000-1 – panele informacyjne
35261100-2 – panele komunikatów zmiennych
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki środowiskowe (klasa odporności) min. IP67 potwierdzone stosowną kartą produktu dostarczonym Zamawiającemu do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 60-miesięcznym okresem rękojmi i 60-miesięcznym okresem gwarancji.
6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35261000-1 - Panele informacyjne

35261100-2 - Panele komunikatów zmiennych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia wskazał błędnie w minimalnych wymaganiach dot. produktu - wymóg integracji z istniejącym systemem/oprogramowaniem do raportowania i zarządzania danymi ‘my traffic data’.
Po przeprowadzonej analizie okazało się, że taki opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jeden typ urządzenia jaki jest dostępny na rynku i jednego dystrybutora w Polsce, co stanowi naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadząc do ograniczenia konkurencyjności.
Ponadto Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia swoje nierzeczywiste potrzeby. Urządzenia po upływie terminu gwarancji zostaną przekazane jako mienie w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu, dlatego wskazany przez Zamawiającego wymóg integracji z systemem, z którego aktualnie korzysta Zamawiający jest zbędny na etapie prowadzenia niniejszego postępowania i realizacji umowy.
Dodatkowo Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia w minimalnych oczekiwaniach - panel solarny o mocy – min. 80 W, natomiast w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał omyłkowo moduł fotowoltaiczny 100W, co było zawężeniem zakresu minimalnego i narzucało Wykonawcom konkretny moduł fotowoltaiczny, co skutkowało rozbieżnością w obu dokumentach.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.