eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Przebudowa drogi gminnej nr 1 12357 R ul. Stobnicka w km od 0+550 do 0+963 oraz odcinka drogi gminnej nr 1 12329 R ul. Żarnowska w miejscowości Strzyżów"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Przebudowa drogi gminnej nr 1 12357 R ul. Stobnicka w km od 0+550 do 0+963 oraz odcinka drogi gminnej nr 1 12329 R ul. Żarnowska w miejscowości Strzyżów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582200

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przecławczyka

1.4.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strzyzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strzyzow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418670

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00409159

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wyjątek – firma działa krócej – bierzemy pod uwagę okres jej istnienia) wykonał: min. dwie roboty budowlane polegające na remoncie obiektów mostowych o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania tych robót oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie brała udział w wykonaniu zamówienia w charakterze Kierownika budowy posiadającą stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wyjątek – firma działa krócej – bierzemy pod uwagę okres jej istnienia) wykonał: min. dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania tych robót oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie brała udział w wykonaniu zamówienia w charakterze Kierownika budowy posiadającą stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.