eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Dostawa urządzeń, akcesoriów komputerowych i niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzeń, akcesoriów komputerowych i niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.mikolowski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń, akcesoriów komputerowych i niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2c812a2-3fd8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016167/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu komputerowego,akcesoriow sieciowych,urzadzeń serwerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikolowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370183/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MNZ.272.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa urządzeń , akcesoriów komputerowych i niszczarki dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu:
1) Kabel USB – 50 sztuk
2) Dysk sieciowy 2x4TB – 1 sztuka
3) Niszczarka dokumentów – 1 sztuka
4) Dysk przenośny SSD z etui, poj. min. 1910 GB – 1 sztuka
5) Dysk przenośny SSD z etui, poj. min. 910 GB – 2 sztuki
6) Swich 8 portowy, zarządzalny wraz z zasilaczem - 10 sztuk
7) Pendrive – 10 sztuk
8) Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym z możliwością montażu na ścianie 3mb – 5 sztuk
9) Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym z możliwością montażu na ścianie 5mb – 5 sztuk
10) Dysk półprzewodnikowy SSD – 35 sztuk
11) Przełącznik KVM – 7 sztuk
12) Pamięć RAM DDR3 – 1 sztuka
13) Pamięć RAM DDR4 – 5 sztuk
14) Patchcord RJ 45 - 5mb – 10 sztuk
15) Patchcord RJ 45 - 3mb – 10 sztuk
16). UPS – 1 sztuka


1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1.4 Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem wskazanym w: załączniku nr 3 do SWZ , jego rozładunek, montaż i uruchomienie. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:
1) Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a.
1.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
1.6 Dostarczone akcesoria i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Urządzenia muszą być wyposażone w legalne nie używane oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji . Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu.
1.7 Wszystkie elementy urządzenia tzn elektronika, elementy mechaniczne, muszą być objęte pełną gwarancją na oferowany okres gwarancyjny.
1.8 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie poprawności działania dostarczonych urządzeń.
1.9 Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32422000-7 - Elementy składowe sieci

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30191400-8 - Niszczarki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29966,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43647,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29966,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIGITUS Krzysztof Olejniczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6341093974

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29966,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.