eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa środków dezynfekcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001082454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cieplicka 126a

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 547 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@999.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdd1a1d1-5de2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00151548/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów do diagnostyki (testy) oraz sprzętu medycznego, w tym drobnego sprzętu medycznego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jgora.logintrade.net/zapytania_email,141932,7b75e39d86336187cfd3a147125bcf75.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
przetargowej: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. 2. Informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający
będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej, o której mowa w
ust. 1. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie przetargowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej do konkretnego Wykonawcy.
2) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej znajdują się na stronie internetowej:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla użytkowników platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
4) Wsparcie techniczne w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca LOGINTRADE S.A., nr tel.: 71 787 35 34,
e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach: 8:00 – 16:00.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcjami dla
użytkowników platformy przetargowej, o których mowa w pkt 3.
3. Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem platformy przetargowej.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO, w dokumentach zamówienia (Dział XXVII Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 RODO, w dokumentach zamówienia (Dział XXVII Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36786,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I - Preparaty do odkażania skóry
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1) w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2) w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II - Preparaty do dezynfekcji skóry przed iniekcjami
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1)w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2)w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet III - Preparaty do mycia chirurgicznego rąk
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1)w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2)w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IV - Preparaty do pielęgnacji rąk
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1)w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2)w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet V - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1)w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2)w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VI - Preparat do urządzenia do automatycznej dezynfekcji
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące produktów, gwarancji, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia - został zawarty:
1)w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów);
2)w projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich Pakietów).
2.Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru NAJNIŻSZA CENA - waga 100% (dotyczy wszystkich Pakietów). Wszystkie Pakiety będą odrębnie punktowane
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 100 punktów,
zaś waga tego kryterium wynosi 100 % ogólnej oceny.

Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty, według wzoru:
(Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % (waga kryterium) = P (C)
gdzie oznacza:
P (C) – liczbę punktów jakie otrzyma oferta (badana) za Kryterium CENA
Cmin. – najniższą łączną cenę brutto spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Cb – łączną cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA - 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ) - oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca,
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Przez przedmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Oświadczenie własne Wykonawcy, że towar będący przedmiotem zamówienia będzie miał termin ważności nie krótszy niż 1 rok od momentu złożenia zamówienia;
2) dla Pakietów nr: I, II, III, IV, V, VI należy dołączyć dokumenty, dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy);
3) dla Pakietów nr: I, II, III, V, VI należy załączyć:
a) aktualne karty charakterystyki preparatów dezynfekcyjnych,
b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego produktu z przedmiotem zamówienia;
4) w przypadku:
a) produktów biobójczych należy załączyć pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wpis do rejestru produktów biobójczych,
b) produktów leczniczych należy załączyć dokument potwierdzający dopuszczenie
do obrotu, świadectwo rejestracji MZ,
c) kosmetyków należy załączyć zgłoszenie/ wpis do Krajowego Systemu Informowania
o Kosmetykach.
5) dla Pakietu nr VI należy załączyć potwierdzenie kompatybilności preparatu z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem, tj. Nocospray.
6) Do wszystkich oferowanych preparatów należy załączyć ulotki informacyjne zawierające opis zaproponowanych produktów ich skład ilościowy i jakościowy oraz instrukcje użycia.
4. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane produkty spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp złożenie lub uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
6. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp złożenie lub uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 4)wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
9. Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 (dotyczy wszystkich Pakietów).
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych Załącznik nr 5 (dotyczy wszystkich Pakietów).
3. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma przetargowa Pogotowia Ratunkowego, dostępna pod adresem: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.