eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smólnik › Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie "Edukacja szansą na sukces" na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w SmólnikuOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie „Edukacja szansą na sukces” na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Smólniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001138189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smólnik 17B

1.5.2.) Miejscowość: Smólnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-815

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.smolnik.sekretariat.edu@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsmolnik.szkolna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie „Edukacja szansą na sukces” na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea8a097e-5de6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00416464/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie „Edukacja szansą na sukces” na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane z środków unijnych z projektu „Edukacja szansą na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-202-EFS RPKP.10.02.02-04-0035/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea8a097e-5de6-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ea8a097e-5de6-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl/pl pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ea8a097e-5de6-11ee-9aa3-96d3b4440790. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem portalu. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości
elektronicznej. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający wskazał w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający w Rozdziale I, pkt 16 SWZ: Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania - szczegółowo wskazał obowiązek informacyjny RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający w Rozdziale I, pkt 16 SWZ: Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania - szczegółowo wskazał ograniczenia stosowania RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPSMÓLNIK.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: Część I – Dostawa tabletów z klawiaturą dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku (12 sztuk) o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niepowystawowe i wolne
od obciążeń prawami osób trzecich;
2) oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, posiadać okres gwarancji nie krótszy aniżeli określony dla
poszczególnych urządzeń, sprzętu w załączniku nr 1 do SWZ,
3) w przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert,
4) podłączenia, instalacji i sprawdzenia sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
5) Dostarczony sprzęt, urządzenia i oprogramowania (w zależności od części zamówienia) muszą spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności:
a) posiadać deklaracje CE;
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
c) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży;
d) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
e) wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych
zawartych w cenie urządzenia.
Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym postępowaniem, tym samym przeznaczone do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób uniwersalny. Tym samym nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp).
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
dla wszystkich części :
1) Cena (C) - waga kryterium 50 % - ilość punktów 50;
2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 20% - ilość punktów 20;
3) Termin dostawy - waga kryterium 30% - ilość punktów 30;

L = C + RG + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia”;
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 50%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 50% - pkt 50
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .

2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia (RG) - waga 20% - 20 pkt:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 48 miesięcy) - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 60 miesięcy) – 10 pkt
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy (lub dłuższy) – 20 pkt.

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia dłuższego niż 60 miesięcy nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Termin dostawy (T) – waga 30% - 30 pkt:

Maksymalny termin dostawy 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Termin dostawy 20 -15 dni kalendarzowych – 5 pkt.
Termin dostawy 14 - 11 dni kalendarzowych – 15 pkt.
Minimalny termin dostawy 10 - 1 dni kalendarzowych – 30 pkt.
Termin dostawy dla przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych
i nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin dostawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: Część II – Dostawa laptopów dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku (1 sztuka) o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niepowystawowe i wolne
od obciążeń prawami osób trzecich;
2) oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, posiadać okres gwarancji nie krótszy aniżeli określony dla
poszczególnych urządzeń, sprzętu w załączniku nr 1 do SWZ,
3) w przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert,
4) podłączenia, instalacji i sprawdzenia sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
5) Dostarczony sprzęt, urządzenia i oprogramowania (w zależności od części zamówienia) muszą spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności:
a) posiadać deklaracje CE;
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
c) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży;
d) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
e) wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych
zawartych w cenie urządzenia.
Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym postępowaniem, tym samym przeznaczone do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób uniwersalny. Tym samym nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp).
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
dla wszystkich części :
1) Cena (C) - waga kryterium 50 % - ilość punktów 50;
2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 20% - ilość punktów 20;
3) Termin dostawy - waga kryterium 30% - ilość punktów 30;

L = C + RG + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia”;
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 50%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 50% - pkt 50
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .

2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia (RG) - waga 20% - 20 pkt:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 48 miesięcy) - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 60 miesięcy) – 10 pkt
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy (lub dłuższy) – 20 pkt.

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia dłuższego niż 60 miesięcy nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Termin dostawy (T) – waga 30% - 30 pkt:

Maksymalny termin dostawy 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Termin dostawy 20 -15 dni kalendarzowych – 5 pkt.
Termin dostawy 14 - 11 dni kalendarzowych – 15 pkt.
Minimalny termin dostawy 10 - 1 dni kalendarzowych – 30 pkt.
Termin dostawy dla przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych
i nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin dostawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: .: Część III – Dostawa sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku (1 sztuka) o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niepowystawowe i wolne
od obciążeń prawami osób trzecich;
2) oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, posiadać okres gwarancji nie krótszy aniżeli określony dla
poszczególnych urządzeń, sprzętu w załączniku nr 1 do SWZ,
3) w przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert,
4) podłączenia, instalacji i sprawdzenia sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
5) Dostarczony sprzęt, urządzenia i oprogramowania (w zależności od części zamówienia) muszą spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności:
a) posiadać deklaracje CE;
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
c) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży;
d) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
e) wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych
zawartych w cenie urządzenia.
Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym postępowaniem, tym samym przeznaczone do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób uniwersalny. Tym samym nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp).
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
dla wszystkich części :
1) Cena (C) - waga kryterium 50 % - ilość punktów 50;
2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 20% - ilość punktów 20;
3) Termin dostawy - waga kryterium 30% - ilość punktów 30;

L = C + RG + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia”;
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 50%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 50% - pkt 50
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .

2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia (RG) - waga 20% - 20 pkt:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 48 miesięcy) - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 60 miesięcy) – 10 pkt
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy (lub dłuższy) – 20 pkt.

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia dłuższego niż 60 miesięcy nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Termin dostawy (T) – waga 30% - 30 pkt:

Maksymalny termin dostawy 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Termin dostawy 20 -15 dni kalendarzowych – 5 pkt.
Termin dostawy 14 - 11 dni kalendarzowych – 15 pkt.
Minimalny termin dostawy 10 - 1 dni kalendarzowych – 30 pkt.
Termin dostawy dla przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych
i nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin dostawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: Część IV – Dostawa monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku (4 sztuki) o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niepowystawowe i wolne
od obciążeń prawami osób trzecich;
2) oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, posiadać okres gwarancji nie krótszy aniżeli określony dla
poszczególnych urządzeń, sprzętu w załączniku nr 1 do SWZ,
3) w przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert,
4) podłączenia, instalacji i sprawdzenia sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
5) Dostarczony sprzęt, urządzenia i oprogramowania (w zależności od części zamówienia) muszą spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności:
a) posiadać deklaracje CE;
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
c) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży;
d) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
e) wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych
zawartych w cenie urządzenia.
Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym postępowaniem, tym samym przeznaczone do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób uniwersalny. Tym samym nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp).
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33195100-4 - Monitory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
dla wszystkich części :
1) Cena (C) - waga kryterium 50 % - ilość punktów 50;
2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 20% - ilość punktów 20;
3) Termin dostawy - waga kryterium 30% - ilość punktów 30;

L = C + RG + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia”;
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 50%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 50% - pkt 50
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .

2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia (RG) - waga 20% - 20 pkt:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 48 miesięcy) - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 60 miesięcy) – 10 pkt
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy (lub dłuższy) – 20 pkt.

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia dłuższego niż 60 miesięcy nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Termin dostawy (T) – waga 30% - 30 pkt:

Maksymalny termin dostawy 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Termin dostawy 20 -15 dni kalendarzowych – 5 pkt.
Termin dostawy 14 - 11 dni kalendarzowych – 15 pkt.
Minimalny termin dostawy 10 - 1 dni kalendarzowych – 30 pkt.
Termin dostawy dla przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych
i nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin dostawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: Część V – Dostawa kserokopiarki wraz z tonerami dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku (1 sztuka) o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niepowystawowe i wolne
od obciążeń prawami osób trzecich;
2) oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, posiadać okres gwarancji nie krótszy aniżeli określony dla
poszczególnych urządzeń, sprzętu w załączniku nr 1 do SWZ,
3) w przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert,
4) podłączenia, instalacji i sprawdzenia sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
5) Dostarczony sprzęt, urządzenia i oprogramowania (w zależności od części zamówienia) muszą spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności:
a) posiadać deklaracje CE;
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
c) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży;
d) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
e) wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych
zawartych w cenie urządzenia.
Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym postępowaniem, tym samym przeznaczone do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób uniwersalny. Tym samym nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp).
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121300-6 - Urządzenia do powielania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
dla wszystkich części :
1) Cena (C) - waga kryterium 50 % - ilość punktów 50;
2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 20% - ilość punktów 20;
3) Termin dostawy - waga kryterium 30% - ilość punktów 30;

L = C + RG + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia”;
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 50%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 50% - pkt 50
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .

2) Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia (RG) - waga 20% - 20 pkt:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 48 miesięcy) - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy (lub dłuższy ale krótszy niż 60 miesięcy) – 10 pkt
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy (lub dłuższy) – 20 pkt.

UWAGA:
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie krótszy okres niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia dłuższego niż 60 miesięcy nie wpływa na zwiększenie liczby punktów w tym kryterium, tj. do oceny Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast do umowy Zamawiający wpisze okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

3) Termin dostawy (T) – waga 30% - 30 pkt:

Maksymalny termin dostawy 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Termin dostawy 20 -15 dni kalendarzowych – 5 pkt.
Termin dostawy 14 - 11 dni kalendarzowych – 15 pkt.
Minimalny termin dostawy 10 - 1 dni kalendarzowych – 30 pkt.
Termin dostawy dla przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych
i nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.
Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin dostawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IV - wg treści Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty wykonawca załącza przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
1.1. Dla tabletów z klawiaturą (12 sztuk)., o których mowa w Części I:
1) Certyfikat ochrony wzroku Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję niebieskiego światła
2) Certyfikat zgodności Protection Profile PP
3) Certyfikat bezpieczeństwa ST wydany zgodnie z metodyką określoną przez normę PN-EN ISO/IEC 15408

1.2. Dla laptopów (1 sztuka), o których mowa w Części II:
1) Deklaracja zgodności UE dla urządzenia

1.3. Dla urządzenia wielofunkcyjnego (1 sztuka), o którym mowa w Części III:
1) deklaracja zgodności UE dla sprzętu.

1.4. Dla monitorów interaktywnych (4 sztuki), o których mowa w Części IV:
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
1) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
2) Deklaracja zgodności CE
3) Certyfikat ISO 50001

1.5. Dla kserokopiarki wraz z tonerami (1 sztuka), o której mowa w Części V:
1) Deklaracja zgodności UE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 7. Projektowanych Postanowień Umownych:
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, zmiana polegać będzie na dostosowaniu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa;
2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które Strony umowy nie miały wpływu, a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej,
zmiana polegać będzie na dostosowaniu wykonania umowy do zaistniałych okoliczności;
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;
3) zmiany wartości Umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
4) zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż określone dla zmienianego produktu w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
5) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5 wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.
3. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 jest warunkowane złożeniem przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany.
4. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
5. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji dostawy, jeżeli w konsekwencji pandemii zaistnieje zagrożenie dla wykonania zamówienia w terminie przewidzianym w umowie. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy nie ulega jednak zmianie (art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. u. 2023 poz. 1327). Niniejsza zmiana zostaje wprowadzona na piśmie po uzgodnieniu przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ea8a097e-5de6-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.