eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Dostawy energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie - część II"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawy energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie – część II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W KROŚNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370443535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.wiw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie – część II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eecee139-5dc5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112856/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawy energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wiwkrosno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wiwkrosno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy Zakupowej pod adresem: https://wiwkrosno.ezamawiajacy.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy Zakupowej pod
adresem: oneplace@marketplanet.pl.
4. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy znajdują się na Platformie w zakładce „Baza wiedzy”.
5. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można kontaktować się z serwisem dostępnym codziennie od
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, pod numerem tel. (22) 257-
22-23 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6. Zamawiający podaje, że szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały
określone w dokumentacji zamówienia: Rozdział IX, XIII i XL SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - informacje zawiera załącznik nr 4 do
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIWA.272.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca:
a) sprzedaży energii elektrycznej wraz z zapewnieniem świadczenia usługi jej dystrybucji,
b) rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wymagać będzie posiadania:

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- lub w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej - posiadania aktualnej, obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej, tj. do obiektu Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy - zamawiający nie wymaga ich złożenia w niniejszym postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy - zamawiający nie wymaga ich złożenia w niniejszym postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy - zamawiający nie wymaga ich złożenia w niniejszym postępowaniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ - tj. Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Wymaga się, aby oferta zwierała ponadto wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy na oferowany przedmiot zamówienia, sporządzony, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.

Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Ponadto wykonawca składa wraz z ofertą
- Następujące przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy w tym postępowaniu;
- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania
określonej formy prawnej w celu
złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania
związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu; Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu; Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (uwaga: jeżeli występuje i jest postawiony przez zamawiającego w danym postępowaniu) – uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (uwaga: jeżeli występują i są postawione przez zamawiającego w danym postępowaniu) -
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp (jeżeli dot. w danym postępowaniu) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

 dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp;
 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Odbiorca - Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego - nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, od dnia wejścia w życie stosownych przepisów. Zmianie ulegnie cena brutto wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego (przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu);
2) w przypadku zmiany taryfy OSD - zmianie ulegną ceny dystrybucji, od dnia wejścia z życie taryfy (przedmiotowa zmiana dokonana może być bez konieczności zawierania aneksu do umowy, jednak Odbiorca musi być powiadomiony o zmianie taryfy OSD przez Wykonawcę);
3) zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej na wniosek Odbiorcy;
4) zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu umowy wymuszone zmianą przepisów prawa, o których mowa w § 2 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiany mają wpływ na realizację umowy;
5) zwiększenie liczby punktów poboru, zmiana mocy, zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej oraz wycenione do oferty.
 Ponadto przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy-Sprzedawcy w przypadku wystąpienia następujących zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 PZP. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Jako materiały oraz wzrost kosztów realizacji umowy uznaje się wzrost cen dystrybucji energii elektrycznej. Realizując wymóg art. 439 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy, wynikającą z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://wiwkrosno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający podaje dodatkowo, że na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r poz. 129 ze zm.):
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.