eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rokitno › ,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Rokitno

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpsrokitno38.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_rokitno_38/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e9e341-5859-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050904/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14e9e341-5859-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14e9e341-5859-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016r.) dalej: RODO, w tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/261/05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 265720 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ( w tym także prania chemicznego) w zakresie:

1.1. odbiór brudnej bielizny i odzieży mieszkańców – do bielizny objętej przedmiotem zamówienia zalicza się m. in.:
a) bieliznę pościelową,
b) koce i kołdry,
c) odzież ochronna i robocza,
d) pokrowce różne, pokrowce specjalistyczne na materace przeciwodleżynowe,
e) poduszki,
f) inny asortyment: ręczniki, ścierki, firany, obrusy, serwetki, piżamy, koszule, szlafroki, mopy,

1.2. pranie bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ( w tym tak zeprania chemicznego) – przedmiot zamówienia obejmuje:
a) moczenie,
b) pranie,
c) dezynfekcję,
d) suszenie,
e) maglowanie i prasowanie,
f) składanie oraz sortowanie bielizny,
g) foliowanie odzieży,
h) transport na wieszakach,
i) dezynfekcja poduszek, kołder i innego asortymentu,
j) czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.

1.3. dezynfekcja komorowa materacy oraz innego wskazanego przez Zamawiającego asortymentu
1.4. dostawa czystej bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
1.5. szacunkowa ilość bielizn i odzieży mieszkańców w okresie 12 miesięcy wynosi
36.500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) cena oferty - 80% max. 80 pkt.
2) jakość usługi - 20% max. 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny przywozu czystego asortymentu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakowanie czystego asortymentu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia naprawionego lub pokrycia kosztów naprawy/ zakupienia zniszczonego/zagubionego asortymentu od dnia stwierdzenia zdarzenia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pranie niskotemperaturowe

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zamawiający uzna, ze wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywna opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego (właściwego miejscowo) w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu- nie starszą niż 9 miesięcy,
b) zrealizował 3 usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) dotyczące prania nie mniej niż 1.000kg odzieży i bielizny miesięcznie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SWZ)
c) dysponuje co najmniej po jednym pojeździe do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię państwowej inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny, w tym skażonej , aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badania techniczne; wskaże rozwiązanie dostawy czystej i odbioru brudnej bielizny i odzieży w przypadku awarii pojazdów (załącznik nr 4 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis technologii prania bielizny i odzieży z wykazem środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki) , jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2015 –w zakresie usług pralniczych
c) potwierdzenie, że pralnia stosuje dezynfekcję o spektrum działania –bakterie, wirusy, grzyby, prądki (B,V,F,TBC)- włącznie ze sporobójczym (S).
d) pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywna opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego (właściwego miejscowo) w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu- nie starszą niż 9 miesięcy,
e) zrealizował 3 usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) dotyczące prania nie mniej niż 1.000kg odzieży i bielizny miesięcznie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SWZ)
c) dysponuje co najmniej po jednym pojeździe do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię państwowej inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny, w tym skażonej , aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badania techniczne; wskaże rozwiązanie dostawy czystej i odbioru brudnej bielizny i odzieży w przypadku awarii pojazdów (załącznik nr 4 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis technologii prania bielizny i odzieży z wykazem środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki) , jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2015 –w zakresie usług pralniczych
c) potwierdzenie, że pralnia stosuje dezynfekcję o spektrum działania –bakterie, wirusy, grzyby, prądki (B,V,F,TBC)- włącznie ze sporobójczym (S).
d) pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywna opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego (właściwego miejscowo) w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu- nie starszą niż 9 miesięcy,
e) zrealizował 3 usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) dotyczące prania nie mniej niż 1.000kg odzieży i bielizny miesięcznie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SWZ)
c) dysponuje co najmniej po jednym pojeździe do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię państwowej inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny, w tym skażonej , aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badania techniczne; wskaże rozwiązanie dostawy czystej i odbioru brudnej bielizny i odzieży w przypadku awarii pojazdów (załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
4.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowie w przypadku zmiany środka piorącego lub dezynfekującego , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony przez producenta zmodyfikowany (udoskonalony produkt) co nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości umowy w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie zamówienia.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14e9e341-5859-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zakończono

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.