eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa produktów żywnościowych
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prrzedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221114528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm2slupsk@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamkoweprzedszkole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Słupsk

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8391005507

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Zwycięstwa 3

1.11.4.) Miejscowość: Słupsk

1.11.5.) Kod pocztowy: 76-200

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: bip.um.slupsk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa produktów żywnościowych
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a0053fc-5dc5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe (jeśli
dotyczy), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek
wymagany w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 )administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa
3, 76-200 Słupsk;
2) inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku, kontakt: iod@um.slupsk.pl, telefon 59 84 88 459;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812,1933,2185, z 2023 r. poz.412), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Administrator informuje, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT.ZP.271.27.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - JAJA

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

15512000-0 - Śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 – PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARNICZE I CIASTKARSKIE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 5 – MIĘSO, WĘDLINY

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wołowina

15131130-5 - Wędliny

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 – WARZYWA I OWOCE

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 7 – MROŻONKI

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 8 – RYBY ŚWIEŻE, WĘDZONE I MROŻONE

4.2.6.) Główny kod CPV: 03310000-5 - Ryby, skorupiaki i produkty wodne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
2. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie :
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp
oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie – w zakresie tej samej części, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (na podstawie art. 249 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą należy
złożyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenia Wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniami”, których wzór określa Załącznik Nr 3 i 3A do SWZ i Załącznik Nr 4 do
SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców „Oświadczenia”, o których mowa w ust. 1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą
oświadczenia tych podmiotów według Załącznika Nr 3 i 3A i Załącznika Nr 4 do SWZ.
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp wraz z
ofertą składa dowody dysponowania zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców.
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY OKREŚLONE ZOSTAŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.