eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowiesy › Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska - BorszyceOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWIESY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 85

1.5.2.) Miejscowość: Kowiesy

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-111

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468317026

1.5.8.) Numer faksu: 468317081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kowiesy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e2fa7a5-3546-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e2fa7a5-3546-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035783/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00352130

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce.

Lokalizacja:
Obręb Borszyce (1) – dz. ewid. nr 208.
Obręb Wola Pękoszewska (23) – dz. ewid. nr 95.
Obręb Zawady (27) – dz. ewid. nr 167/1203.

Parametry drogi:
- kategoria drogi - G (gminna)
- klasa drogi - D (dojazdowa)
- prędkość projektowa – 30 km/h
- kategoria ruchu – KR-1
- długość jezdni - 2,696 km
- szerokość jezdni – 3,00 m
- szerokość poboczy – do 0,50 m

Parametry jezdni (od km 0+000 do km 2+170):
- nawierzchnia – beton drogowy B15 (C12/15 – wałowany) o gr. 12 cm
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 o gr. 10 cm

Parametry jezdni (od km 2+170 do km 2+696):
- nawierzchnia – beton drogowy B15 (C12/15 – wałowany) o gr. 12 cm
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 o gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa o gr. 25 cm

Parametry poboczy:
- warstwa nawierzchniowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 o gr. 12 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 885600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 885600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 885600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.H.U TRANSBET IDZIKOWSKI HENRYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750405041

7.3.3) Ulica: NOWY REGNÓW 21A

7.3.4) Miejscowość: Nowy Regnów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-232

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 885600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.