eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszkowice › "Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci
i młodzieży w Łazanach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biskupice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tomaszkowice 455

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 289 70 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@biskupice

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci
i młodzieży w Łazanach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2960dcf9-5d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088637/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2960dcf9-5d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
2) korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne,
3) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2960dcf9-5d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790,
4) postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”);
5) identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2960dcf9-5d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej uregulowane zostały w treści SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej uregulowane w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO - obowiązek informacyjny szczegółowo uregulowany w treści SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO - ograniczenia stosowania - Zamawiający nie przewiduje stosowania ograniczeń RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja stanowiąca załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

37535000-7 - Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw

37535100-8 - Huśtawki

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryterium
1: Cena „C” – waga punktowa - 60 pkt; Kryterium 2: Okres gwarancji „G” – waga punktowa - 40 pkt; 1) ocenie w oparciu o ww.
kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
P = C + G
Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C i „Okres gwarancji” G wyliczona wg poniższych wzorów:
Kryterium 1: Cena oferty „C” – maksymalnie można otrzymać 60 pkt.:
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert (brutto)
C „Cena oferty” =------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferowana badanej oferty (brutto)
Kryterium 2: Okres gwarancji „G” – maksymalnie można otrzymać 40 pkt.:
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w
Formularzu oferty. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujący sposób, tj. 4, 4,5, 5 lat.
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 5 lat,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 4,5 roku,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 4 lata,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy okres gwarancji 4 lata,
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Punkty w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane w następujący sposób:
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 5 lat. otrzyma 40 pkt,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 4,5 roku. otrzyma 20 pkt
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 4 lata otrzyma 10 pkt,
– oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 4 lata zostanie odrzucona.
Uwaga!!!
Oferta Wykonawcy, który w „Formularzu oferty” nie poda okresu gwarancji lub poda okres gwarancji krótszy od najkrótszego
możliwego okresu tj. poniżej 4 lat, zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 p.z.p.
Następnie punkty uzyskane w Kryterium Cena (C) oraz gwarancji (G) zostaną zsumowane, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych za ofertę niepodlegającą odrzuceniu
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
G – ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium
„C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ kryteria oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku. 2) uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu
spełnienia warunku. 3) sytuacja ekonomiczna lub finansowej, W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie
żądać, podmiotowych środków dowodowych w postaci:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 150 000 zł. 4)
zdolność techniczna i zawodowa. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia,
przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych (zał. nr 5 do SWZ) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej w postaci co najmniej jednej roboty budowlanej o
wartości minimum 150 000 zł odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Uwaga: Przez wykonanie 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie
pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmowała kilka zleceń. b)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)sytuacja ekonomiczna
2) referencje

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych: a) (zał. nr 5 do SWZ wraz załączonymi dowodami), aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym wraz z ofertą, według wzoru nr 3 do SWZ,
b) wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, o której mowa w pkt 21 SWZ,
c) kosztorys ofertowy, d) dokumentu potwierdzającego, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość,
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury, e) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe
nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, f) Zamawiający może nie wzywać do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokumenty
2) pełnomocnictwa
3) załączniki

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezento-wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3)
przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z do-łączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został uregulowany w załączniku do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: E - zamówienia Gmina Biskupice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.